Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3<5 De Heerlijkheid van Christus, als

te konnen werken. Gelijk dus een Zeilfleen ongewapend liet ijzer aantrekt, maar in fiaal beflaagen of gewapend , nog honderdmaal meer dan te vooren zal aantrekken, niettegenftaaude het fiaal zonder den zeilfleen in 't geheel geen aantrekkings kragt bezit. Dus kan het ook niet de Ziel gelegen zijn in een verheerlijkt Lighaam. En waarlijk was het niet eeniger wüze zoo gelegen, waarom zouden dan de verheerlijkte zielen der heiligen ooit wederom vereenigt worden met hunne Lighaamen? Dan zou de Opftanding des Vleeschs geen zegen zijn , zoo dezelve geene nieuwe kragten en voordeden aan de Heiligen tocbragt, boven die van een' atgefcheiden Geest?

Onze Zaligmaaker, die eens in 't vleesch omwandelde, is nu in eenen verheerlijkten ftaat, vereenigt met een allervolmaaktst verheerlijkt Lighaam, en welke groote toevoegingen tot zijne kennis en vermogens zullen 'er bijgekoomen zijn, boven het geen Hij in de dagen zijner verneedering bezat, toen Hij nog een fterffelijk Lighaam omdroeg, valt zeer moeijelijk voor ons te bepaalen. Wanneer zulk eene vathaare Ziel vereenigt wordt met een verheerlijkt Lighaam, konnen de ftrekking van haare natuurlijke kragten een' vermeerderden aanwas ontvangen, boven 't geen gewoone zielen, zelfs in Heerlijkheid , immer zullen bereiken , uit hoofde haare natuurlijke voortreffelijkheden de haare zoo ver te boven gaan.

D e uitgebreidheid van magt en tegenwoordigheid van een verheerlijkt Lighaam kan verwonderlijk groot zijn in vergelijking van onze Lighaamen van Vleesch en Bloed. Een Drop olie kan omvat worden in eenen Peperkorl, cn

de-

Sluiten