Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3* He Heerlijkheid van Christus, ah

lijk onze zielen tegenwoordig hebben in onze grovere ledemaaten ?

Of, als wij haar achten in ftaat te zijn gefteld om de flofdeelen, waaruit haar lighaam is zaamgefteld, te fchikken en te bellieren in zulk eenen vorm, als zij goedvond, en om die door onbekende ruimtens te verfpreiden? Hieruit zouden ook blijkbaar ontdaan de veiligheid en onderffelijkheid van dat lighaam en deszelis verwonderlijke levendige werkzaamheid in de dodelijke weereld Onze veiligheid zou in onze eigen magt zijn , en onze invloed verbaazende, als wij elk flofdeelt je onzer lighaamen konden plaatzen in dien vorm, dien wij verkoozen, en naar welgevallen deeden verblijven.

En dan voorzeker mogen wij wel toeftaan, dat de verheerlijkte ziel van onzen gezegenden Zaligmaaker, deeze magt bezit in een veel voortreffelijker graad, en die ook op eene veel verhevener wijze uitoeffent: En dus zou de Zon der gerechtigheid, zelfs in de werkingen zijner IVlenichelijke natuur, ook beantwoorden "aan allen de evengelijkwijdige deelen van dit doorïugtig zinnebeeld.

D e natuurlijke kragten zijn's lighaams dus verhoogd en verfijnd, zouden zich (zoo veel wij weeten) konnen beweegen al zoo (hel als een zonnedraal, welke duizenden van mijlen in een minuut aflcgd : zij zouden haare invloeden konnen verfpreiden, gelijk de zon in den allergrootllen omtrek : Het zou onze weereld , en pok tle maan, bijna in 't zelfde oogenblik bereiken, en doordringen tot het middenpunt der aarde.

Indien het aangezigt van onzen Heer, op flerj berg zijner gedaante verandering , blonk

Sluiten