Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. 233

gelijk de zon, en zijne kleederen wit wier den, gelijk het licht, Matth. Xvli: 2 Indien zijn lighaam, in zijne verfebijning aan Paulus, omkleed was met zulk een licht van den Hemel, te boven gaande den glans der zonne op den middag, Pland. XXVI: 13. welk een uitgebreide en algelege invloeden zou niet zuik een verheerlijkt lighaam konnen hebben op de weereld der Elementen van vuur en water, lugt en aarde, onder het gebied van zulk eene verheerlijkte ziel, als die van onzen Zalümaker?

Ik kan mij het genoegen niet onthouden, om te deezer plaats aan de weereld gemeen te maaken eene overlchoone gelijkenis, (waartoe ik allereerst aanleiding kreeg door een gefprek met mijnen waardigen vriend den Eerw. Heer robert braggk,) waarbij de Perfoon van Christus als God en Mensch zeer treffend zou konnen vergeleeken worden. De Zon in den Hemel is het hcerlijkfle van alle zigtbaare weezens. Haar oppermagtige invloed heeft eene verbaazende uitgeiïrektheid door alle de Planeet geitellen heen, en geeft licht en hitte aan hun allen.

Het is de zon, die leven en bewecging geeft aan allen de oneindige verfchcidenheden van de dierlijke weereld op aarde, in de lugt en in 't water. zij trekt de groeizaame fappen der aarde op, en bedekt derzelve opervlakte met boomen, kruiden en bloemen; het is de zon , die fchoonheid en koleuren geeft aan allen de millioeren lighaamen alom in den aardkloot verfpreid, en wegens derzelve doordringende kragt ook waarfchijnlijk in 't harte der aarde de Mineraalen en Metaalen vormt, Haare gezegende uitwerkzels zijn ontelbaar , zij reiken zekerlijk tot alles , wat leven en beweeging P 5 heeft,

Sluiten