Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 De Heerlijkheid van Christus, als

kennis en vermoogen, en nochthans niet eigen» lijk oneindig zijn.

Laat ons nog een weinig bij deeze aangenaame befpiegelingen ophouden.

Als eene ziel volkoomen kennis en gebied had over alle de ftofdeeltjes van éénen voet vaste ftof (welke volgens de hedendaagfche wijsbegeerte tot in 't oneindige deelbaar is) welk een' vreemden en verbaazenden invloed zou ze niet in onze weereld hebben? Welk eene verwarring zou ze niet konnen verwekken onder afgelcge volken, door het uitzenden van befmettende dampen in duizende lighaamen, en daardoor op eens gehcele Legers te onder brengen? Gelijk ze ook weldaadige of geneezende en levenwekkende invloeden zou konnen verfpreiden in alzoo groot eenen omtrek. Kon onze gezegende Heer in de daagen zijner verneedering kragt van zich doen uitgaan tot genezing van eene arme zeer ongeftelde vrouw, die met haaren vinger alleenlijk den zoom van zijn kleed aanraakte; wie weet, welke geneezende ftofdeelen , of welke doodelijke invloeden Hij uit de wooningen zijner heerlijkheid kan Voortzenden tot de afgeleegenüe deelen der weereld, ten uitvoer van zijn's Vaders raadflaagen, van zegeningen of oordcelen ? 't Is niet onmoogelijk , mijn's oordeels , dat de ziel van Christus, in deszelfs verheerlijkten ftaat, alzoo veel gebied kan hebben over Hemel en Aarde , en alles, wat daar in begreepen is , als onze zielen in haaren tegenwoordigen ftaat hebben over onze ledematen en fpicren, om die naar welgevallen te bcwecgen.

Laat ons gedenken, dat het nu uitgevonden is, en door de nieuwe Filofofie van den Heer izaac mewton toegeftemt wordt, dat

de

Sluiten