Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. 230;

die allerinnigfte verëeniging te omvatten , waartoe de groote en gezegende God een Schepfel kan aanneemen, en tot zich zeiven toevoegen, dan verliezen zich onze gedagten, en wij worden overftelpt door deeze verborgenheid; cn dat niet alleen aangaande de manier en wijze daar van, welke ondoorgrondelijk is, maar ook aangaande de uitgeftrektheid van deszelfs invloeden cn uitwerkzelen , die verbaazend zijn , en alle onze tegenwoordige kragten te boven gaan om te konnen bepaalen.

Daar wij nochthans uit Gods Woord dus ver verzekert zijn, dat 'er eene heerlijke verëeniging is tusfchen den Man Christus, en God in den Perfoon des Zoons zullen wij tragten onze gedagten ten klaarfte voor te draagen omtrent de uitwerkzels daar van , en eerst, betreffende de mededceling van kennis, en dan van uitwerkende kragt.

'. Betreffknde de mededceling van kennis aan den Man Christus door zijne verëeniging met de Godheid, Laat ons beproeven om deeze zaak eenigzins op te helderen door de gelijkenis van de verëeniging van eene Menfchelijke Ziel met een Lighaam, Veronderitcl, dat een geleerd Lilofoof te gelijk is een ervaare Godgeleerae , cn een groot Taalkundige, dan mogen wij redelijker wijze vascltellen, da: 'er eenige millioenen van woorden en Jpreekwijzen zijn, (indien men die alle te zaamen neemt, met alle derzelve veifchillende beteekenisfen), die in zijne hersfenen, als in eene fchatkamer, opgeflooten zijn door middel van zommige overeeniremmende trekken cn teckeningen: laat ons tevens onderflellcn eenige millioenen van zaakeUjke denkbeelden, zoo vun Goddelijke als Men-

fcne-

Sluiten