Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God en Mensch aangewezen, enz. S41

Voor den ontvangst van deeze denkbeellen, en zoo veel kennis als noodig zij tot de Regiering en het oordeel over alle Natiën? En dit zou konnen gefchieden twecleedig, of, door eene onmiddclijken toekeer of wending, (als *t waare door onderzoek,) tot het Goddelijk verftand, als met het welke zij vereenigt is. Of, door onmiddelijke daadelijke Invloeden en Indrukken, welke het Goddelijk verftand van deeze denkbeelden op de Menfchelijke ziel zou konnen maaken, zoo dra dezelve die tot zulke heerlijke oogmerken zou noodig hebben.

Terwijl nu de Menfchelijke Herfenen, die enkel itof zijn, en alleen in zich opüuiten ee-ige Trekken en Spooren, en eenige lighaamlijke teekenen van denkbeelden, aan die Menfchelijke ziel daar mede vereenigt, zoo veele duizende Millioenen van denkbeelden kan overvoeren, zoo dra dezelve die tot de zaaken deezes levens behoeft, kan dan niet de oneindige God, of het Goddelijk Verftand of Wijsheid, 't welk alle wezenlijke en moogelijke denkbeelden daadelijk, en op de allervolmaakte wijze in zich zelve heeft, aan eene Menfchelijke ziel, die met deeze Goddelijke Wijsheid vereenigt is, een veel grooter getal van denkbeelden mededeelen, dan de Menfchelijke Herfenen immer konnen bevatten, immers zoo veele, als tot het beftier en oordeel van de weereld vercischt wordt

II. Gezien hebbende, hoe de Menfchelijk ke ziel van Christus, uit hoofde van haare yereeniging met de Godheid, kan vervult zijn met deallerverbazendfe fchatten yan Kennis, zal ik nu voortgaan tot onderzoek, hoe de Menfchelijke Natuur van Christus, ook eene groote uitwerkende kragt kan bekoomen, waar

door

Sluiten