Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. *

EERLIJK EN ONPARTIJDIG LEEZEr!

XDeeze Deductie is eigenlijk gefchikt voor de Eerwaardige Groote Vergadering der Nederduitfche Gereformeerde Gemeente te Rotterdam , zoo tot het doen van een vcrfchuldigd Rapport, als ter bevoordering van mijne belangens; de redenen waarom dezelve, te gelijker tijd , in openlijken druk verfchijnt, zijn in het derde ftuk van dezelve breedvoerig opgegeeven. Ik hoop , dat Gij alles leezen zult met dat gevoel, dat elk braaf man heeft met ongelukkigen, en met dat gunffig oordeel, het welk een eerlijk hart verdient, dat zieh geene flinkfche oogmerken te verwijten heeft. Toen critojï * a te

Sluiten