Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tv

te Atheenen aan diogenes vroeg „wat het „ geyaarlijkfte dier ware?" gaf de Wijsgeer ten antwoord: ,, onder de wilde dieren de lafteraart „ en onder de tamme de vickr" Ik heb mij voor beide deeze misdaaden poogen te wagten; zonder iemand te vleijen, zonder iemands gunst of ongunst te ontzien , heb ik over mijne belangens gefprookeu met die vrijmoedigheid , Welke aan de oprechtheid eigen is, maar ik heb ook mijne daaden, mijne doelwitten, mijne eer verdeedigd , niet alleen zonder iemand te lafleren, maar ook zonder te zeggen het geen ik hier of daar , naar waarheid , had kunnen zeggen , en dat rnisfehien een ander gezegd zou hebben: Indien echter iemand zoo fcherpziende meent te zijn , dat hij oordeelt, dat hier of daar iemands- perfoon gevleid of benadeeld is, die denke 'er bij , dat ik het een zoo wel als liet ander wil gehouden hebben voor herroepen , naardien ik geen van beiden bedoeld heb. Mijne oogmerken in het uitgeeven zijn, voor. oordeelen te beftrijden , en , zoo het moogelijk is , de lust van mijn hart in het hervatte Euangelie-werk, de blijdfehap mijner Gemeente , en het welzijn van mijn Huisgezin te bevoorderen , en dus in het geheel niet, om eenigen penneftrijd, hoegenaamd, te voeren; verkiest iemand mij tegen tc fchrijven in rijm

of

Sluiten