Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

of onrijm , hij heeft geen wederantwoord te wagten , vooral dan niet, wanneer Partijfchap, in wat kleed ook vermomd , de pen voert , of zich aanmaatigt om mijne driifveeren , inzichten , en hart, te beoordeelen , waar over ik niemands vonnis eerbiedig, dan van dien God alleen , die harten en nieren doorzoekt en de gceften weegt. — Voor het overige , daar ik overal rond en eerlijk onderwerping aan de Wetten , flilheid van gedrag en yijandfehap tegen alle edmbuftkh beloof, heeft niemand te vrcezen, dat hij hier oneerbiedigheid tegen de Gecon. ftitueerdc Magten , of rustverftoorende dingen tegen de Maatfehappij , althands niet naar mijn opzet, zal aantreffen, hoe decente lijk vrij ook anders mijn toon weezen mooge.

Ik heb niets anders voor te berichten , dan alleen , dat ik openlijk het geheele Minifterie in het algemeen , en vcelen mijner waardige Amptgcnooten in het bijzonder , dank zegge voor veele en voortduurendq bewijzen van dienstvaardigheid , trouw , liefde en zoo veele hulpvaardigheid, dat ik niet flechts Hun Eerw. nog niets heb behoeven te verzoeken , maar dat ik zelfs niet zou hebben kunnen verzoeken het geen hunne broederlijkheid onverzogt gedaan heeft! — Dank aan de Broederen Ouderlingen en Diaconen voor hunne Itandhoudende achting • 3 en

Sluiten