Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoog- EN WEL-eer waardige HEEREN,1 mede-bedienaars van het euange-' lie onzes gods en zaligmakers

jesus christus!

eerwaardige heeren ouderlingen en

diaconen!

gezamentlijke mede-leden van DE groote vergadering der nederduitsche gereformeerde gemeente

te Rotterdam!

VADERS en broeders in onzen HE E RE

jlsus christus! genade en vrede zijU vermenigvuldigd!

J3Cet is rhatids' in het negentiende Jaar, dat ik de gef gehad heb het zuiver Euangelie onzes Godlijketi Verioslers aan mijne medemenfchen te verkondigen | en in het achtfte Jaar, dat ik, neevens Ulieden^aan oe verlichting, verbetering, opbouwing en beftjurin* dat is met cén woord, aan de zaligheid en troost deezer groote Gemeente gearbeid heb. Deeze bediening heb ik, tn eenen Politieken zin, niet ontfan^en van menIchen of door menfchen, of immer dezelve (hoe zeer ik anders de nuttige en heilzaame uicwerkzels der Euangelie-bediening voor het welzijn van den Staat er& ken»

Sluiten