Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2 >

kenne) befchouwd als een Burgelijk Ampt, het geen ik van eenige Overheid, als haaren beitelden Amptenaar of Gebeneficeerden, noch ook van het Volk, befchouwd als eene Burgerlijke Maarfchappij, onctangen heb, veel min ontfangen tot zvederopzeggens toe, om daar van willekeurig, om enkel Politieke gevoelens, erkentenisfen en beloften, te kunnen worden ontzet, zonder fchuldig en geconvinceerd te zijn van eenige feditie, of rustverftoorende bedrijven ter beroering van den Staat, of zoodaanige andere gedraagingen, als met het Character van eenen Euangelie - dienaar, in alle tijden, zouden onbegaanbaar zijn. Dit meen ik echter riet in eenen onfchriftuurlijken en dweepzieken zin, als of de tegenwoordige Leeraars , op eene buitengewoone en onmidlijke wijze, door den Heere jesus, als den eenigen Koning en het Hoofd der Kerk, en op eene eevenzoortige wijze als de Apoftelen en Profeeten, tot hunne bediening geroepen wieHen, maar ik verftaa dit in eenen alzints reedelijken zin , overeenkooraftig met de Leer des Bijbels en het ftaodvj ig gevoelen niet alleen der Gereformeerde, maar^ ouk (eeni°e kleine gezindheden mistenten uitgezonderd' van alle Genootschappen dsr Chrifteiijkèj zoo wel Oofterfche als Wefteriche , Kerken. De Apoftel p a u l u s aan de Ephefiers fchrijvende, Cap.4vs.1r, leert met ronde woorden, dat de ten hemel gevaaren Zaligmaker, tot de volmaaking der Heiligen, niet alleen grgekven heeft de buitengewoone Apoftelen, Profeeten en Euan«•eliften, maar ook zommige tot gewoons herders kn leeraars, het zij dit twee onoerfcheidene bedieningen zijn, gelijk calvinus en maresius gewild hebben, of liever tweederlei verrichtingen van dezelfde bediening, in éénen perfoon veréénigd, gelijk burman en anderen het verklaaren, het geen in de zaak zelve geene verandering maakt; 00 en eej®.n

f/z) calvinus , Mit.. Chrifl. Rel. L. 4, C 3- § 4maresius Syft. Tbeol. Loc. H, § 53, 5<S- &E?tl£0tnk Bel" Ait v>. § 7—12- burmannus de f'aftortbus b rio%ribUs, in lixerc. Acad. part. poft. Dijp. 17 • «• s 127—14c. Bij welke verdient geleezen te zijn, fchoon ■meest het eerstgemelde gevoelen volgende, spanhemiu» Wft. S. Antiq. L. 10, Orat. 2. 2". 2. Col: 1359, 60.

Sluiten