Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3 >

^dehjk fchrijfr hij aan de Corinthiers, te zijnen eerflen Brief, Cap. 12 w, 28 <?« 29, god Vr zommige,

m de Gemeente gefield, ten eerflen /Ipoflelen, ten tweeden Profeten , tkn derden leeraars. — Zijn ze alle Leeraars? — ijvert naar de befte gaaven. Uit dat zelfde oogpunt befchouwde hij de Leeraars van Klem iMien als door den H. Geest tot Opzienders gefield,, Hand, ao vs. 28 , en noemt de Dienaars des A. I. Gezanten van Chriftus, a Cor. 5 vs. 20. Deeze Godlijke roeping der Euangelie - bedienaars heeft de Oude Chnftenheid van het begin af erkend, blijkende uit den fchoonen eerflen Brief van den Apoflolifcben clemsns romanus aan de Corintbifcbe Gemeente, Cap. 42 en 44, en is ook altoos de ftandvaftige Leer geweest der Gereformeerde Kerk, belijdende in de Ncderlandfche Confesfie , Art. 30 , dat de waare Kerk geregeerd ëtoet worden naar de geeftedijke Politie, die ons de Heere geleerd beeft in zijn Woord. Art 31, dat de Dienaars des Woords Gods — tot hunne Ampten bebooren verkooren te worden door wettelijke verkiezing der Kerk, met aanroeping des naams Gods, en goede erde, gelijk bet Woord Gods leert. En in de Liturgie bi] bet Formulier van beveftiging , dat bet Herders Ampt zij eene inftelling van Christus , en dat de geene, die wettelijk van Gods Gemeente, mitsdien van God zelv' tot deezen Heiligen Dienst geroepen zijn. Welke Leer de Gereformeerde Kerk altoos heeft verdeedigd bijzonder tegen de Remonftranten, die, inde ongelukkige Godsdienst - gefchillen der voorige Eeuw, uit vleizucht en om hunne partij te fterken, de roeping der Leeraaren, tot de Jura Magiftratushx^gKw '.T gelijk bekend is uit hunne Apologie, pag. 227—230, doch waar tegen de Antapologie van trigland,' Cap. 52, p. 656-658, en spanheim, in Ëleticb. Untrov. curri Remoift. % 35, Opp. T. 3, Col. 8-9. verdient geleezen te worden : zonder dat echter immer de verdeediging der Leer eener Godlijke en Kerkelijke roeping het recht van toezicht aan de Overheid betwist of ontneemt, vooral, wanneer de Overheid den ChnO-elijken Godsdienst naar het Euangelium belijdr, waar omtrend men voorzichtige en wijze reegelen bij de beroemfte Rechtgeleerden aantreft, onder anderen bij fuffendorf, de habiiu Relig, Cbrifl. ad Vit. Civil.

A a «tg.

Sluiten