Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6 >

zaaklijk vinde ik deeze aanmerking, op dat niemand mij, tegen mijne intentie , kwalijk verltaa , of bij

woor-

V. Exceptio Clericorum in rebus politicis, turn quoad Perfonas, turn qusad bonct, introducta est Jure humano pariter ae divino.

Intusfchen is het waar, dat de Leer en de practijcq der Roomfche Kerk hier niet altoos aan gelijk was, alciatus,

BANNES, DOMINICUS a SOTO, FRANCIfCUS VICTORIA, jansen1us, ï1gh1üs, marsil1us, PAT*"

vinus, medina, MOLiN/F.us en anderen verdeedigen ons gevoelen, gelijk ook guegorius den Keizer zijnen Heer noemde, Epijl. L. 3. Ej>. 61, L. 4. Ep. 31, en zelfs L. 1. Ep. 63 erkent: Priticipi dat ai» potcjlatem non tanturn fupra milites Jed & jacerdoies, waarmede leo IV, aan lotiiarïus fchrijvende , inftemt , C. 9 Oift. 10. & C. adrianus Dij}. 63. — De oude gefchiedenis leevert ook veele bewijzen van het tegendeel in de vastftellingen der Keizers, te vinden in de beide Codices en in de Navellen, zoo wel als in hunne gedragingen: constantios bande liberius, justinianus sylverius, otuoI zette joünnrs XXII af en i.eo VIII in zijn plaats, const an'rius benoemde Rechters over atüanasius, die over den moord van arsenius befchuldigd werdt , en de Gezanten van Keizer constans hebben stepiianus, denBisfcbop van Antiochien, verhoorden gevonnisd over gepleegde seweldaadigheid, het geen baronius zelve niet heeft kunnen ontkennen, ad Ann. 558. Ook zelfs nog in onzen tijd heeft Ao. 1769. de Raad van .Venetien alle Kerkelijke goederen , zonder eenige uitzondering , am den Tax onderworpen , in wecrwii van den Pausfelijkcn Nuntius, en bij Decreet van 16 Julij en 20 Aug. deszelfden Jaars heeft mari a ther esia de oeffening van de Excommunicatie , het zij om ketterij of andere redenen, verboden, zonder voorafgaand onderzoek en de toeftemming der Burgerlijke Overheid; het geen destijds a's iets zonderlings , met aanmerkingen daar over, is opgegeeven in da Ilaarlemfche Courant van 14 Maart , onder de Artijkelen fVecnen, 1 Maart en Bon, 18 Febr. 1769. Men zie de Leer der Prouftanten hier omtrend bondig verdeedigd, bij gerhardus, Conf. Qatbtl. T. 3. L. 2. Part. 2. Art. 6. C. 5. p. 136—161. rivetus Expl. Decal. Opp. T. I. p. 1371. f. turretinus, Theol. Ekhct. Lot. lS. 27. p. 289—300. 79»/ 3.

Sluiten