Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< s >

geen Leeraar, op eene Politielce wijze, van zijne K-rkciijke Bediening , naar billijkheid kan worden verlaaien , zoo lang Hij, getrouw in zijne H. Bediening , waar toe hij geroepen is , de achting en het vertrouwen zijner Gemeente behoudt, en tegen het welzijn van den Staat geene oproerige beweegingen of handelingen die de rust verftooren met woorden voorftaat of mee de daad bediijft, en nog veel minder, zoo lang ljij met de daad gehoorzaamheid toont aan de wetten, zich aan geene lallen, neevens andere Burgers , ontrekt , en met leer en voorbeeld onderwerping aan de Regeering, eerbied voor de Juftitie, Broederlijkheid in de Maatfchappij, braafheid in de zeden, en gezetheid op orde, aanprijst en bevoornert.

4.) Dat de afzetting, dimisfie, dispenfatie , interdictie, furcheange van dienst, of welken naam men daar aan ook mag geeven , in geen geval , hoe genaamd , eene Burgerlijke ftraf, of ook het werk deiBurgerlijke Overheid zijn kan, of, naar den aart der zaake , het weik der Politie behoort te weezen- Is een Leeraar ongelukkig genoeg om in crimineele of lijfilnffelijke misdaaden te vervallen , — of maakt hij zich in de daad aan oproerigheden en rustverftooring van den Staat fchuldig (hoewel , vooral in dagen van Burgerlijke partijfchappen en revolutien, al zeer ligt de onfchuldigfte woorden of gedragingen, zonder een billijk en onpartijdig onderzoek, als oproerig worden befchouwd) dan eischt niet alleen de aart der gewijde bediening, de wijze waar op een Leeraar, door ongezogte roeping, Burger van een Land, Provintie , Stad of Plaats geworden is, maar dan eischt zelfde waare Burgeilijke vrijheid 4 dat de beichuldigde vooraf voor zijnen ordinairen competenten Rechter gehoord , onderzogt, op z;jne verdeeaiging zoo wel als op zijne befchuldigingen gelet , en - hij , in cas van fchüld , behoorlijk gecqnvinceerd en overwonnen worde; in welk geval Hij kerkelijk van zijnen dienst'ontzet, en daar na Burgerlijk zoodaanig geftraft worde, als de aart van zijne vergrijping verdient. Deze billijke wijze van doen is van vroege tijden sf in de algetneene Chriftclijke Kerk aangencpmen en onderhouden geweest, van waar de

Sluiten