Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< II >

wil der verfchillende denkwijze, tusfchen alle mijne Medeburgers, ik nier alleen in veele opzetlijke Leerredenen, maar ook door mijn voorbeeld, en het, zoo veel moogelijk, dienst doen aan anders denkende, die ik voor eerlijke Lieden hieldt, altoos heb zoeken te bevoorderen. Dienaars van den Heere jesus christus! Verkondigers van het Euangelie des vredesl Opzieners eener Gemeente, waar de erkentenis der menfchelijke zwakheid, dwaasheid, kortzichtigheid en aankleevende verdorvenheid een grond - artijkel der belijdenis is' mijne Broeders, die bewust zijt, hoe ligt wij geneegen zijn te dwaaien, hoe dikwils wij dwaalen, en hoe veel god in christus ons vergeeven heeft, zou wel iemand uwer anders begeeren te denken? hebt gij wel andere harten ?

Ondertusfchen viel mij in de jongstvoorleden maand Julij het lot te beurt, waar over ik zoo dikwils anderen beklaagd hadr. Men vergde van mij eene Politieke belofte, welke ik (ik fpreek alleen voor mij zeiven, en God en mijne confcientie veroorlooven mij niet over de inzichten of gedragingen van een ander te oordeelenj welke ik voor mij oordeelde niet te kunnen afleggen, zonder 'er den zin bij te voegen, in welken ik die verftond. Ik weigerde geene belofte van onderwerping , ik weigerde geene verzekeringen van een (lil en onoproerig gedrag; dit meende ik kon alle Gouvernement van mij vergen, en waarom zou ik dat weigeren? — maar ik meende, dat de termen der belofte niet duidelijk warea; ik meende, dat men uit dezelve eene Staatkundige belijdenis van gevoelens haaien konde; ik meende, dat 'er beloften voor nu en voor bet vervolg bij flonden, waar van ik alle de pitgebreidbeid niet doorzien konde , en waar door ik een ftrik over mijne confcientie brengen konde : — ik wilde wel gelooven, dat dit alles het oogmerk niet was van hec Gouvernement, maar meende toch te zien , dat 'er Menfchen zijn of konden koomen, die het alzoo konden uitleggen , en dit was de reden , dat ik bij het afleggen der belofte declareeren wilde , dat ik de belofte verftondt conform de te vooren verklaarde intenrien van het Gouvernement, en behoudens die vrijheid, welke dat zelve verklaard hadt aan eiken Burger, als een onvervreemdbaar recht te laaten behouden cn zelve

ten

Sluiten