Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *3 >

eigen hart van mij, en waarom zou ik dan dit weigeren? — Maar hier aan twijfelde ik, of ik deeze belofte doen mogt en konde in zoodaanige rennen en bewoor» dineen , die een verschillenden zin hebben konden, welker bepaalde beteekeuis ik dus voor mij met geene genoegzaame zeekeiheid verftond, over welker zin men zelve onder de geenen , die ze afgelegd hadden, Rn in openbaare fsbriftéh twitte , en over welken de geenen , die ze afnamen , niet geautnorifeerd waren nadere explicatien te geeven, 'Kr fchoot mij dan niets overig, dan aan mijne confcientie getrouw te zijn, en, aan de eene zijde , de gecischte onderwerping en ftille onöproerig'neid re belooven, en daar door aan het Gouvernement alle noodige verzeekering te geeven, dat ik met geene verdeiflijke desfeinen zwanger ging, maar teevens aan de andere zijde, bij het afleggen der belofte , te verklaaren , in welken zin ik de termen derzelve verftond, en wet met.zulk eene verklaaring, die Letterlijk conform was aan de eigene Publicatien van het Beftuur, waar aan ik onderwerping moest belooven , en welke ik dus meende, dat, naar billijkheid met konde van de hand geweezen worden. ■ Verdenkt mij eevenwel niet, — mijne Broeders! als of ik mij voor zoo volmaakt heilig en godvruchtig wilde doen doorgaan, dat mij nimmer mijne confcientie beklasgen zou, van gedaan te hebben wat ik had moeten laaten, of gelaaten het geen ik had behooren te doem.Ik ellendig mensch gevoel te wel, dat ik voor god een zondaar ben, ik weet mijne dagelijkfche ftruikelingen, en hoe dikwils ik laat, het geen ik doen wil, en doe, het geen ik haate: Maar bij dat alles is 'er een merkelijk onderfcheid tusfehen de oogenblikkelijke daaden van drift of onbedagtzaamheid, en tusfehen de verrichtingen van bedaard overleg, en de te voeren overdagte openlijke handelingen voor God en geheel de Weereld, bij welke ik mijne confcientie niet verkrachten kan, zonder met een opgeheeven hand te zondigen , en hier voor heeft mij , tot heden toe, de genade mijnes Gods, en de getrouwheid mijnes Ileilands, bewaard.

Dan , — ik had ook andere betrekkingen en pligten. — De dienst des Euangeliums, welken ik, in den geötdenden en middelijken weg, van den Heere jesws

heb

Sluiten