Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i4 y

heb ontvangen, en mijne roeping in deeze Gemeente, welke zoo kennelijke bewijzen droeg eener werkende Voorzienigheid, verpligte mij om alles aan te wenden, wat ik, behoudens eene vrije confcientie doen konde, ten einde aan mijne roeping te beantwoorden , mijne geliefde en mij liefhebbende Gemeente door het K-uangelium te dienen, en den dienst, door mij aangenoomen , in den Heere te vervullen. — Daar te boven was ik Man, en Vader van een zestal Kinderen. en, hoe zeer ik, door genade, weet s'ernederd te worden en verhoogd te worden, bleef ik echter gehouden ook ▼oor den tijdelijken welvaart van de mijnen zorg te iraagen , mijne huisgenooten te verzorgen , en niet erger te zijn dan een ongeloovige.

Beftuurd door deeze gevoelens van pligt, heb ik, van het eerfte oogenblik af, alle eerlijke poogingen aangewend, om , waare het moogelijk , behoudens een onbefmet geweeten en de getrouwheid aan mijn licht en overtuiging, mijnen dienst ongefioord te kunnen hervatten ; en , daar nu eindelijk alles beflist is, reeken ik het behoorlijk, om aan deeze Ker« waardige Vergadering eene gedetailleerde opening te geeven , van alles wat door mij gedaan is, en van den voor mij ongelukkigen uitflag, dien alles gehad heeft, om daar na , met eenige weinige aanmerkingen , de geheele zaak, waar in ik nu oordeele te hebben gederangeerd , geheel over te laaten aan uwe wijsheid, en toe te vertrouwen aaa uwe Broeder* lijkheid.

Ik zal daar toe

I. U, zonder iets achter te houden, opening doen van alles, wat voor, bij, en na, mijne Remotie in deeze zaak gefchied is.

II. De redenen opgeeven waarom, en de oogmerken waar toe, ik alle deeze Hukken in handen ftelle ven Uw Eerw. Vergadering.

IIÏ. En eindelijk , waarom ik deeze Memorie, in openlijken druk, en onder het oog van geheel het Vaderland, verkoozen heb in te leeveren.

L Tot

Sluiten