Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< iS >

AU die verklaard waren in de Public, van 31 Jan. i7ot - en eindelijk of mij in de waarneemtng van mUn Ampt en Bediening ingevolge Hiaa van Te getraagen ah een goed en getrouu, Burger me denfelfden zin hadt als, in het voong Formmiei:, die Recbtm in mijn Ampt of Bediening te zullen handbaaien en wel, volgens de aanfehrijving van 16 Juni, i?S niet, door enkel passive daar in te berufien, Jaar J zelve Rechten ook active U bevoer deren. Stat midden nu der ernftige raadpleegden van he Minifterie over. dit ftuk, verklaarden zich de; KepreSS' van het Volk van AmlWdam openhjk^eger, dezen Eed , bij Misfive van aa Decembe. «7»S. J« bijvoegende, dat zij zich in ""^""^"^e* den aan het prefteren van denzelven aed te moeten onttrekken: en hunne bedenkingen fcheenen met alleen veel He us over het geheele ftuk te verfpreiden, maar Tok £ ondemerp der deliberatie,, te zullen zijn van de hooefte eeconftitueerde magt dezer Provmue. AlSandsfireoden, voor dien tijd het Minifterie uit aïïS^wa.W, ™«, gezamentl.k o^oegan, °m dien Eed af te leggen , verkreeg het Minuten met . alleen Pereedeliilc 'furcheange tot dat men de nadere SSu^e San Te W. Repref. zou weeten op de Snkingen van Amfterdam, maar Je toenmalig Muj nkipaliteit hedt zelfs de vriendelijkheid , om alle de leeraaren, zoo wel de Gereformeerden in de WalftSe Enwlfche en Schotfche Kerken als die van andere Gezindheden, - het zij tot het doen van den Eed aereed of ongereed, - in dezelfde furcheange}z Wi&n tot dat 'er nadere aanfehri ving zou zijn inSefoS. Nog herinner ik mij - geliefde Broeders! Ut ?en dat dit vrij deeze gantfehe Eerw. Vergadering, Zr dit de geheele Gemeente weete) met hoe veel bea aLh diefde Gezetheid en Godvrucht alle deeze ^^en ptoudef^. ^er overhaafting, zonteïSa, zonder

mii de ftaateliike , de ernftige , de gemoedeiijice ge beien door meer dan eenen mijner waardige AmP Senooten in onze toenmaaüge Vergaderingen , om w.jsS en genade opgezonden tot den Vader der lichten ïïï goSe gaaven en volmaakte^ gifter, zijn en, dewijl God woont en zeegent daar liefde woont

Sluiten