Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 19 >

en men op.zijnen naam betrouwt, zagen wij de gun-

üige bewijzen zijner verhooring, en de eendrart heerschte in het Minifterie op eene wijze, die ntec alleen in veele Jaaren, maar misfchien in deeze geheele Leuw, zonder voorbeeld was.

O! mijne Broeders! indien men tot het delibereeren over de laatstgevergde belofte eeven veel tijds gehad hadt, eeven bedaard en langzaam hadt kunnen delibereeren, inden de weinige zwarigheden van den éénen niet minder gewigt hadden doen hechten aan de bedenkingen van den anderen, en indien men niet de zaak voor zoo gemak ijk gehouden hadt, dat men minder ■"fe u1?^1"^ en Semeenfchapüjk het gebed om wijsheid hadt noodig geoordeeld (hoewel ik dit zonder ïemanas beschuldiging zegge, en verzeekerd ben, dat ek eerlijk en naar overtuiging heeft gezogt te handelen) wie weet, of aiet misfchien aller denkwijze éënftemrnig was geworden ! wie wee: of de Commisfie van den Kaad, en mogelijk zelfs het Provintiaal Beftuur (volkoomen overtuigd van onzer aller goedwilligheid rot onderwerping en ftilheid, volkoomen verzeekerd, dat een gemoedelijk bezwaar oneindig verfchilt van een Strafbaar desftin , en dat men eeven eerlijk man en braaf burger zijn kan, zonder in alles volftrekt van één gevoelen te zijn) in eene éénftemmige verklaarhis geen genoegen zou genoomen, en deeze Herderlievende gemeente dus om eene nootlottige fcheuring onder fiaare Leeraaren met getreurd zou hebben l — ten minften aller harten zijn in de hand van den Vader der {fia™ ?..,en'iec êunft;S aanneemen van het éénpaarig Schnrce ijk Declaratoir der Eerw: Walfche Leeraaren van s Hage geert alle reden , om dit te durven vermoeden.

Op den 5den April 1796 werdt de bekende belofte bij het Provintiaal oeftuur van Holland gedecreteerd («)

en

Ca) Zij is van deezen inhoud : „ Ik beloof onderwerping aan zoodaanigen Regeerincs,. vorm, welke , gegrond op de oppermagt des Volks, „ thands provifioneel bellaat en in het vervolg finaal zal „ worden daargefteld: en nimmer met woorden of daaden * a6 •«U • meaewerken ter hertelling van het vernietigd „ Anftocratisch en Irfftadhouderlijk beftuur."

B 2

Sluiten