Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 2° >

en wai natuurlijk net onderwerp der gefprekken op de eerrte Vergadering van het Minifterie; maar nu hepen deoocpumen, waar uit men dezelve befchouwde, zeer uit eikanderen: Bij zotnoligen bleien geene zwaarigheden over, bij anderen wel. „ Moet deeze belofte „ verftaan worden in den geest van de voorige Ledformulieren? - Is 'er geene ingewikkelde Lonfesjto fidei in ? — Hebben zommige uitdrukkingen eene " b-paalde of onbepaalde betekenis? - Behoudt men " als Burger zeekere onvervreemdbaar rechten, welke Z men kifn eeoordeeld worden door deeze belofte als Ambtenaar te vervreemden of te verhezen i — Wat bedoelt het Provintiaal Beftuur door, in de Prsemis'! fen van het Decreet, te zeggen, dat deeze belone aeeischt wordt om verzeekerd te zijn, dat de Beloovers niet alleen geene vijandelijke desemen , maar - ook g-ene laakbaars onverfcbilligbeid hebben voor " de tegenwoordig orde van zaaken? bedoelt dan de " belofte eene verklaaring, dat men met tnjlemmtng, " toegenegenheid en ijver de tegenwoordige orde van zaalten is toegedaan? zo neen; wat aegt die bijvoeain«? zo ja, hoe ftrookt dit met de verklaaring van " het Beftuur, dat men geene Staatkundige belijdenis vorderde?" Deeze en zoortgeiijke bedenkingen reez'-n in den geest van zommigen op, en ik ontken met, dat veelen van die de mijne waaren. Men gaf dezelve op met oogmerk om door broederlijke verhchungonderricht te worden , en door de wijsheid van allen tot zeekerhfid te koometT. Maar, men behandelde dit alles noch opzettelijk, noch lang genoeg, daar al zeer fpoedig, namelijk op den üaften van dezelfde maand, het Lommirté Provintiaal verklaarde, dat de Kerkelijke Leeraars van het doen der belofte zouden zijn geëxcipieerd, tot dat het Provintiaal Beftuur zich daar over, oi] hunne eerstvolgende Vergadering, nader zou hebben geëxpliceerd Van dien tijd af werdt 'er, op het Minifterie, van de belofte , althands waar Ik ben tegenwoordig geweest (en door de behandeling van den toenmaahgen levangenen f. o. meijer konde ik niet altoos tegenwoordw zijn . eeen enkel woord meer gefprooken, tot dat op den asften junij het Provintiaal Beftuur decreteerde, dat alle Leeraars, binnen een zeer korten tijd, en dat op ftraf van dimisfie, dezelve moeften afleggen.

Ik,

Sluiten