Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 21 >

Ik, voor mijnen perfoon , wist nog niers van dit Decreet, toen ik, voor eenige dagen, op den odenjulij, naar Leyden vertrok, van waar ik oen uden zou retourneeren. Daar zijnde vernam ik het zelve voor het eerst, en verlangde nu om de meer ernftige delibe» raden van het Minifterie over deeze belangrijke zaak bij te woonen. Dan , dit mislukte mij : want, dit .Decreet tot kennis van de Collegen gekoomen zijnde, vergaderden dezelve, geduurende mijne afwtezigheicL op Maandag voorm. den nden Julij, en alle de Leden bdlooten , in dezelfde zitting , om , des gerequireed zijnde, de Belofte gaaf, en zonder eenig Declaratoir of Reftrictien, af te leggen, en mij, die des avonds te huis moest koomen, van deeze Refolutie door Collega bouvink, als Scriba Miniflerii te doen kennis geeven en tot inftemming aan dezelve (des noods) te perfuadeeren. Ik kreeg in de daad Dingsdag den iaden voormiddag van zijn Ëerw. eene vifite', in welke zijn Eerw. mij, in het bijzijn van eenige vrienden (waar onder onze Clasfis-broederen hoogstad en phiuppo) kennis gaf: „ Dat het Minifterie zijn Eerw. in com3, misfie gefield hadt, om aan mij te commnniceeren, ss dat alle de Predikanten éénpaarig daags te vooren „ gerefolveerd hadden, de gerequireerde belofte, zon„ der bepaaling of Declaratoir, af te leggen, en om „ mij te verzoeken, dat ik bij deeze éénparige Refo„ lutie ook mijne ftem voegen wilde, te meer, daar „ men meende, van ter zijde gehoordjte hebb.n, dat „ ik voorneemens zou zijn de belofte te weigeren." In mijn antwoord „ bedankte ik het Minifterie en zijn Eerw. voor de gedecerneerde en volbragte „ commisfie, maar betuigde mijne verwondering, dat „ men zoo fpoedig, zonder dat bedachtzaam en'lang„ zaam en ernftig pverweegen , het geen te vooren „ over het Eed-formulier hadt plaats gehadt, in ééne „ fesfte tot befluit gekoomen was; ik voegde 'erbij, „ dat ik mij altoos overtuigd zou houden, dat mijne „ Collegen als eerlijke en gemoedelijke lieden handel„ den , maar ook wederkeerig vérwagte , dat hun „ Eerw. het zelfde van mij zouden denken, wanneer „ ik verklaarde de zaak uit een ander oogpunt te be,, fchouwen, en mij met hun Eerwaarderis Refolutie, „ pront jaeet, niet te kunnen confomieeren. Dat dit B 3 „ ech-

Sluiten