Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< *3 >

advis en consideratie n, over de ■wijze van bet al of niet doen der belofte, voorgeftell in de Vergadering van het Minifterie der Nederd. Geref. Gemeente te Rotter' dam, op den i^den Julij 1796.

„ eerw. en geliefde medebroeders!

„ Men vindt de belofte, die gevorderd wordr, „ zoo gemaklijk en zonder zwaarigheden : zij luide „ aldus:

,, „ Ik beloof onderwerping aan zoodaanigen Re„ „ geeringsvorm, enz."

„ Doch , vergunt mij in dit Advies U eerst voor „ te draagen de redenen van iemand die de belofte

zou wiilen weigeren , doch van wien ik vooraf „ betuige te verfchillen. Daar na die van iemand, „ die dezelve, zonder eenige bijgevoegde verklaaring „ zou willen afleggen , met welke ik eeven weinig „ inftem. En eindelijk , de wijze, op welke Ik be5, grijp, dat een eerlijk Man , het zij de oude , het „ zij de nieuwe Conftitutie toegedaan, dezelve kan, „ mag en behoort af te leggen , en op welke ik ook „ zelve bereid ben die met de daad te doen, des „ gerequireerd zijnde,

A.

„ Iemand, die de belofte volftrekt weigeren zou, zal op de volgende wijze redeneeren: „ I. Dat, in de Pramisfen verklaard wordr: „ „ Dat men de Amptenaars niet tegen de over„ „ tuiging van hunne confcientie eene verklaa„ „ ring van gevoelens af wil vorderen, welke „ _ „ met hun oordeel niet overeenftemt.

„ Hier uit volgt zeeker, (zal zoo iemand zeggen) 5, — dat — gelijk de Aankleever» van het tegen„ woordig Beftuur voor het Jaar 1795. gefuftineerd „ hebben zeer goede Burgers te zijn , indien 'zij ftil „ en gehoorzaam aan de wetten leefden, al erkenden zij het toenmaalig Beltuur niet als het befte, zelfs niet als den Lande heilzaam, of zelfs niet Ü 4 „ als

Sluiten