Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 24 >

„ als wettig — dat zij dan nu ook reciproque moe„ ten erkennen — dat een aanklcever van het yoo„ rig Beftuur een zeer goed Burger is, indien hij ,, ftil en gehoorzaam leeft onder het tegenwoordige „ Beftuur, al erkent hij het niet voor het befte, en „ al gelooft hij niet, dat het voor den Lande heil„ zaam, of het eenige wettige is.

„ Dan (dus gaat hij voort) hier uit volgt weder, „ dat zij die het voorig Beftuur beter keuren , wel „ kannen — en , indien zij waarlijk goede Burgers

zijn — ook wel willen belooven eene lijdelijke „ onderwerping aan het teegenwoordig Beftuur , en „ een zoodaanig ftil gedrag, waar door zij noch aan„ ftookers, noch fauteurs , noch deelgenooten wor„ den van Volks -beroerten, die den tegenw. Regee„ ringsvdrm' zouden poogen om te keeren , zoo lang „ het 'eroótfte gedeelte der Stemgerechtigde Leden „ van het Nederlandfche Volk niet duidelijk toont „ eene andere orde van zaaken , geheel of gedeelte„ lijk, te begeeren.

„ Maar hier uit volgt niet (zal zoo iemand voor„ der zeggen.)

„ i.) Dat iemand — die gelooven mogt, dat de „ tegenw. Regeeringsvorm is ingevoerd door „ fle'chts een gedeelte — en wel door het „ kleinfte gedeelte der Stemgerechtigde Burgers, ., die , door eenen hun vooraf gevergden Eed

of belofte , met geene vrije en ongelimiteerde „ ftemmen zijn opgekoomen , en dat nadat „ het 'Land gekoomen was onder buitenlandse!. „ geweld van wapenen , — dat (zeg ik) zoo „ iemand eerlijk kan verklaaren „ zich te ender„ „ werpen aan den tegenw. Regeeringsvorm, als „ „ zijnde gegrond op de Oppermagt des Volks. „ Dewijl haar het gevoelen van zulk eenen „ (zonder dat ik mij thands vermeete te befiis„ ien of dat gevoelen gegrond of ongegrond is) „ het grootfte gedeelte van het Volk daar in „ niet geftemd'heeft, noch ook, uit hoofde

van vooraf gevergde verklaaringen en belof„ ten, heeft bunnen of moogen ftemmen. ., a.) Hier uit volgt eeven weinig, naar zoo iemands ,s * gevoelen, dat zulk een kan belooven eene

V 25*

Sluiten