Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 25 >'

„ geheel blinde onderwerping aar) eenen Regee-

„ ringsvorm , die in bet vervolg finaal zal wor-

„ den daar gefield , van welken hij vooraf niets

„ weet, die zeer moegelijk dingen zou kunnen

„ bevatten , waar aan hij gemoedelijk zich niet

„ zou kunnen of moogen onderwerpen ; en van

„ welken hij geene vafte bewijzen heeft om vast te (tellen, dat hij op eene andere wijze

-, op de Oppermagt des Volks zal gegrond zijn,

5, dan het geen tegenwoordig bellaar.

„ 3.) En eindelijk hier uit volgt wel, zal hij 'er

„ moogelijk nog bijvoegen , — dat iemand die

„ het voorig Beftuur voor beter houden mogt,

„ zich niet zal inlaaten in oproerige beweegin-

3, gen , vervolgingen , mishandelingen , plunde-

„ ringen of eenige daaden van rustverftooring en

„ geweld , om het zelve te herftellen, als wor-

„ dende door een Mensch , die God en zijnen

„ Naaften lief heeft, altoos verfoeid en be-

„ treurd: maar niet, dat hij belooven kan nim-

„ mer met woorden (dat is, niet voorftellen,

„ adres/en, petitiën,) of zoodaanige daaden,

,, die met den Burgerlijken en Chriftelijken pligt

„ van eenen braaven , vrijen, en eerlijken Bur-

„ ger van Nederland niet ftrijdig zijn , te zullen

„ medewerken ter herfteliing van 'het geen hij

„ (naar zijn inzien) voor nuttiger, beter en

„ voor het algemeene welzijn heilzaamer oordeelt.

„ II. Deeze zwaarigheid vermeerdert bij iemand van

„ diergelijke denkwijze door den letterlijken te-

„ neur der uitdrukkingen, in welke de Belofte

„ vervat is, — en welke — hoe zeer men zegt

„ geene verklaaring van gevoelens, erkentenis,

„ of confesfio fidei, te vergen — echter waarlijk

„ in zich bevatten verklaaringen , die aan zoo

„ iemand onmogelijk te doen zijn : bij voor-

„ beeld

,, a.) Dat het tegenw. Beftuur gegrond is — en

j» het volgende gegrond zijn zal — op de

„ oppermagt des Volks.

„ b.) Dat het voorig Beftuur Ariflocratiscb was,

»» want, naar de meening van zoo iemand, $ 5 „ ï.)

Sluiten