Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 3^ >'

„ Dat het ieder geoorloofd is zijne gedachten 3» en gevoelens aan anderen te openbaaren , het „ „ zij door de Drukpers of op eenige andere „ „ wijze?"

gevolgelijk (zegt hij) is één van beiden waar: — „ of deeze vrijheden konden alleen gelden tegen de

voorige Conftitutie , en zijn nu , zedert januarij 33 1795 ' verhoren ; het geen men niet mag vooron„ derfteilen : — of de gerequireerde belofte is vol„ ftrekt ftrijdig met de rechten van den mensch en „ Burger, en de Oppermagt des volks, welke ten

grondllage van het "tegenw. Beduur zijn aangenoo,, men , en als zoodaanige gepubliceerd , en mag „ derhalven eeven weinig afgelegd als gevorderd „ worden.

„ Ik weet wel , dat men uit alle deeze zwaarig„ heden zich in ééns meent te redden met de „ uitvlucht, dat „ men deeze belofte niet doet als „ „ Burger , maar alleen als Amptenaar." Doch „ hoe gereedelijk zou iemand van zulke denkbeel„ den , als ik tot hier toe geteekend heb , daar op „ antwoorden:

„ i.) Dat het nog lang niet is uitgemaakt (£? „ adhuc fub Judice lis est) of de Predikanten

„ onder de Amptenar.rs met recht gereekend

worden; iets, waar regen over het algemeen „ de Kerkelijken altijd (te weeten in den

„ Potitieken zin van die benaaming) hebben

„ geprotegeerd (en dit niet zonder goede re* „ d'enen.)

„ 2.) Dat deeze fijn gefponnen diftinctie voor het „ gemoed en re ipfa weinig voldoende is: of

„ kan dezelfde perfoon als Burger doen , het

geen hij als Amptenaar beloofd heeft nimmer

„ 'te doen? of als men den Amptenaar ftraft,

hoe zal dan de Burger vrij gaan? 33 30 l^at deeze belofte in verband ftaat met het

al- of niet verfchijnen in de Wijkvergade„ ringen : in welke men toch niet als Ampte-

naars maar als Burgers wordt opgeroepen, „ en zelfs met geene Amptelijke onderfchei„ dings-teekenen of kleeding verfchijnen mogt.

» 40

Sluiten