Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"< 33 >'

bi 4.) En ten flotte, dat, wanneer men zégt „ „ de Amprenaaren ftaan , üit hoofde var»

„ „ hunne Amptsbetrekkingen , In dit ftuk,», „ iets af van hun recht als Burger." Zulks ■

„ dan ftrijdig is tegen de fondamenten der te-

„ genw. Conftitutie. zijnde in de gem. Public

„ der Provif. Repref. van het Folk van Holland

,, Art i. bepaald dat deeze rechien nooit

,, kunnen ontnoomen worden,'''' en gevolge-

„ lijk ook , in weerwil van bekleede Ampten

„ onvervreemdbaar zijn , het geert met ronde

„ w^en gewerd wordt in de aangehaalde

„ Fubm. der Nat. Conv. van io Maart 1796,

„ en van het Provintiaal Bef uur Van Holland

- vvn den \Sden dito. ,, Uit al het tot dus verre beredeneerde volgt, dae „ het niet vreemd is, indien, alle zwaarigheden wel „ gepondereerd z'jnde, iemand, die ter goeder trouw ,, mogt oordeelen , dat het voorige Beftuur , het zij » geheel , het zij gemodificeerd, praeferabel is boven „ het tegenwoordige, onmoogelijk oordeelt de ge-„ vergde Belofte af te leggen, frout jacet, en een „ eerhjk man te blijven; hoe zeer ook anders genee„ gen, om zich als een ftil Ingezeeten te gedraagen en „ met geene politieke gefchillen in te laaten : maar „ zelfs, dat wel eens iemand, die hbt tegenw. Beftuur £ is toegedaan , eeven weinig , zonder verklaaring., „ eene Belofte kan meenen te moogen doen, die hii „ oordeelen kan de grondftagen van'het Syfthema der „ Democratie om verre te werpen , en de duidelijke „ Letter der gementioneerde Publieatiett te weder-. ,, ipreeken. —

„ Ondenusfcben moet gij, Wel Eerw. Heeren! nier „ meenen , dat ik tot dus verre mijn eigen gevoelen ,, heb vóoreefteld, ik heb U alleen willen doen zien, „ dat iemand niet alleen een Vriend der voorige Con4- ftitutie zijnde , maar zelfs een Voorftander van de V "Senwoordige, als een eerlijk man, en zonder voor ,S bet Vaderland gevaarlijk té zijn* zou kunnen mee„ ren de gevorderde Belofte geheel te moeten wei-c ,, ren. Uit het vervolg zal Olieden blijken, dat ik-„ ichoon uit deeze redeneering zeeker eenige dingen „ overneemende, echter veele andere verwerp , er* C „ »*

Sluiten