Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 35 y

5 te vergen belofte van gehoorzaamheid aan

„ de Wetten en een ftil gedrag, dat niets onder-

„ neemt tot ftooring van de openbaare rust er»

„ veiligheid. — En dat dus dit recht ook aan het

„ tegenwoordige beftuur niet kan betwist worden: en ik, voor mij zeiven, zie in de daad

„ met, wat h;er tegen te Zeggin valt, wanneer

„ het waarlijk eene bloots belofte van onderwer-

„ ping en ftilbei l is, en niet eene ingewikkelde

„ Jtaat kundige, belijdenis van cpinhn , vooral

„ dan niet, wanriéör aan elk, uie niet verkiest

„ deeze belofte te doen, het volftrekc ongebin-

„ derd recht toekoomt, om met de zijnen en allé

„ zijne bezittingen vrij te moogen vertrekken,

„ zonder dat men van die verhuizing eene mis-

,, daad tegen den Staat maakt , naar den regel:

„ va de fnras, ft non vis titi moribus noffris.

30 C Zal zoo iemand niet zonder alle reden beweeren) dat een voorftander van het voorig

„ beftuur niet kan bege«ren, dat hem nu minder

„ wordt gevergd dan het voorig beftuur gevergd

„ heeft na de omwenteling van 1787. Nu heeft

»% i f"r Beftuur toen gevergd een Eed van ge-

,v houzvbeid en getrouwheid aan de toenmaalige.

,v Conftitutie: welke altoos gebleeken is nier ini

*1? te fluiten een daadelijke voor/land met de

» -wapenen cf eene phihfophifche goedkeuring

s, i, weike geen van beiden ooit van iemand zijd

„. gevergd , m»ar alleen eene onderwerping en

»*',,'.. ( L'n ftil gedrag : weshalven het tegenw. Be-

„ ftuur het recht heeft om ook het zelfde te

,» vorderen. t

si ook deeze redeneering koomt mij voor,

„' " bondig te zijn'- mits men vooral daar omtrend

,,: niet_ vergeete onder het oog te houden dat ech-

„. ■ ter in dien voorigen Eed de term van wettige

,K Conftitutie niet gevonden wo'dt , en daarom ook die verklaaring of belijdenis van politiek©

„,. opinien, nu van niemand kan gevorderd wor-

|J den, zelfs niet op eene indirecte wijze; en re"

1 »» gelijk dat, hoe zeer door dien Eed alle feite-

„ lijkbeden verboden waren, eevenwel de woor-

», den gefprekken, Sociëteiten &e. vrij gelaaratï C 1 >> »»jP*

Sluiten