Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 36 >

z'jn, zoo-lang dezelve niet door al te grooté " onvoorzichtigheid in het oog liepen, weshal-

ven ook nu de woorden en daaden van geenè confcquentie niet Tonijnen door belofte ie kunnen* „ bepaald of verbonden worden ; te racer daar

, toen bij verftandige en eerlijke zwaarheden*

* tegen uen toerimaaligei) Eed, wel remotie van ; Ampren heefr plaats gehad, maar remotie metf

'| behoud van Eer in de Maatfchappij, en van :

een behoorlijk inkoomen , gelijk in de voor-' ,* beelden van Profesfor voorda en anderen

„ gebleeken is.

„ 4.) Ën eindelijk kan niemand ontkennen dat de „ belofte — in eenen goeden zin verdaan , en

. zonder finidre uitlegging of confeq^entien op„ gevat zijnde — niets' bevat, het geen elk eer-

,, lijk Burger — bijzonder ook elk braaf* eerlijk

,, " en deugdzaam aankleever der voorige orde

* van zaaken — niet daadelijk betracht, en Waarachtig voorneemens is te blijven berrach-

„ ten. Wie hunner is niet onderworpen ? wie

' hunner wil de rust verftooren ? wie hunner

verzet zich tegen weiten of laden? wie verzanielt wapenen ? wie houdt confpiratien ? wie Werkt tot herdel van het voorige niet eenige

,, ftrafbaare feitelijkheid? — en waarom zouden

* zij dan niet kunnen belooven zich op dien zelf„ den voet te blijven gedraagen?

,, Uit deéze en andere gronden befluit nu iemand, „ die een voordander der belofte is, prout jacet, dan „ dezelve , des gevergd wordende, — door elk, en

zelfs door een eerlijk aanhanger van het voorig Be„ duur , zonder merkelijke zwaarigheden en zonder „ eenig bijvoegzel of verklaaring kan en mag worden „ afgelegd.

„ En nu wederom, Wel Eerw. Heeren! wil ik njer „ geoordeeld worden, ook in dit tweede Stuk mijne „ eigene gedachten te hebben voorgedeld; ik heb al,, leen in den geest van zoo iemand gefprooken, om ,.' U te doen zien, dat ik met bedaardheid hm voor en „ tegen heb overwoogen. Feel, zeer veel, en eevenwel niet alles neem ik over, inzonderheid niet de conclufie, namenlijk, dat uit het recht om belofte

n te

/

Sluiten