Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■•c 41 y

Uit dit Advis, mijne Broeders ! des tijds in het

Minilterie uirgebragt, ziet U Eerw, dat ik niets van alles, wat in mijnen geest omging, voor mijre Medebroederen verborgen heb; dat geene Panijfchsp mij bezielde , en dat ik bet in de daad voor dwaasheid hield, indien ik in het zelf.'e rijdibo, waai in k advifeerde geene politieke Geloofsbelijdenis te ku>neny of ie willen afleggen, eenige grónden voor ;oj t gen de Relone zoj hebben aangevoerd uit mijne particuliere denkwijze, het zij over den voo igen , het zij over den iegenwoordigen Regeeringsvorm , waar omtrend ik mij ongehouden oordeelde re verklaaren; ik befchouwde de zaak alleen uit algemeene oogpunten, die hier op neder kwamen, „ ik hen bereid aan „ het Gouvernement, waar onder ik leef, altoos, en ,, ook nu , te geeven , alle moogeüjke verzeekering „ van mijne onderwerping , gehoorzaamheid en ftil „ gedrag . zonder mij ooit in te laaien in oproerige

of rustverftoorende beweegingen of handelingen ter „ omkeering van de Staatkundige geftekiheid mijnes „ Vaderlands." — Maar „ ik we'ger altoos eene ge„ dwongene Belijdenis af te leggen van mijne Suiat„ kundige opinien." — ,, Ik kan geene belofte voor „ het toekoomende doen , die verder gaat dan onder-

werping , en waar door ik , of mijne confcientie „ aan banden leggen , of mijne Burgerlijke vrijheid

fchenden zou , die mij zelfs in verfcheidene Artij„ kelen der Publicatien van het tegenwoordig Be„ ifuur beveiligd is." — ., Ik kan , eeven weinig, ,, beloften doen over mijne ivoorden en daaden , in ,, zulk eenen uitgeftrekten zin , dat danr onder ook „ mijne onfchuldigfle gefprekken, hiftorifche kundig„ heden, theorerifche befchouwingen , en zelfs de bid5, dende opwellingen mijnes harten voor God, zouden ,, kunnen begreepen worden." —- „ En ge volgelijk, „ wanneer men mij eene belofte vergt, welks termen „ zoo wel voor de eene als andere uitlegging vatbaar 5, zijn, dan weiger ik wel niet die af te leggen, maar „ altoos onder beneficie eener bijgevoegde verklaa-

ring, dat ik die belofte alleen in den eerflen. eer„ lijken, Vaderland- en rust- lievenden, en voor bet ,, Gouvernement voldoenden zin opvatte en aflegge, en

niet in eenen der andere zinnen , welke iemand in C 5 »> tijd'

Sluiten