Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< m y

Des anderen daags, Maandag den 18de Juli}, requireerde mij den Raad, door eenen Stads Bode om te compareeren voor hunne volle Vergadering, werwaards

ik

„ Wij baden dik'.vils, — plegtig — te zamen, — zorn„ tijds fehnbt de verhooring te vertraagen , — telkens „ hebben wij of nieuwe tegenwoordige nooden — of „ donkere uitzichten voor bet vervolg.

,,'tk wilde u — ter venvekknig en verflerking van „ uwen bidlust, — tot die H. zorgeloosheid aaufpooren m u't de les van een Apolrei:

I pet. 5: 7. t

„ A. In wat ftaat waren zij, aan welke petrus dit

„ fchreef?

»» a« Verffrooide Jooden (immers meerendeels) bloot-

j> gefield aan den fmaad en mishandeling der

a, vdlkerên.

„ b. Gecbrifletide Jooden , gef-naad en vervolgd

,» ' door hunne vk-efchelijke Broederen.

e> c. En dar nu, meer dan ooit, tri den oorlog, eu

51 daar uii volgenden haat der Romeinen tegen

i, de Jooden.

„ b. Tot welke pligten vermaant Hij deeze, door het

„ Euangelie.

„ a. .Tot ftandvaftige aankleeving aan jesus Leer, en

» een ftinren j^cfeftigén wandel. C. 1—2: li.

„ b. Allerlei Burger - deugd, omtrend de Oppermagten

»> en de uitvoerende Gezaghebber in eene bedaat-

» de déugdzaame Wijshejd . C. 2: 13—17.

„ c. Voorbeeldige fïrlle hnisfelijlie deugd , _ als

„ Dienstbaren, — als Vrouwen, —'als Mannen,

» — en in het algemeen, als CBnïïènéii in alles,

,» en niet als kwaaddoenders, C. 2, 3, 4.

„ Deeze fi'eiliaame Chrifteiij;;e Zeedenleer iu bijzonder-

„ heden voortzettende

„ I. Vermaant Hij de Leeraaren tot gewillige- en eot-

„ moedige pfigtsbetrachting , als voorbeelden der Kudde ,

„ verachiende het vuil gewin van tijdelijk belang voor

,, de onverwelkelijke kroon, die de Opberjle Herder

n fieeft, vs. 1—4.

„ 2.

Sluiten