Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r< 47 >"

ik mij rerftond begaf, en mij, op eene geroegzantne vriendelijke wijze, door den Prefi ene bt.onujjl, uit het Rapport van de Commisfarisfen, wudt vuor-

ge-

„ 2. Jongen en Ouden allen tot nederigheid , die naar

„ geene gtooie dingen ftaat, — en in aden weg van

,, God zich vernedert onder zijne krachtig» band ea

„ aitooi wijze beftuuring met ondei werping en hoop, vs. 5 en 6.

„ C. Maar waren 'er voor hun in dien weg niet veele „ zorgen en bekommeringen ? en hoe moeiïen zij zich „ daar tegen — en daar onder, gedraageu ? i» Ja gewis, veele bekommeringen. •» I- Zij zagen op tegen verdrukkingen. — Hee tf is J^el vrij algemeen waar: Wie is bet, dit tt >y kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt » van bet goed? C. 3:. 13. — Eevenwel lijdt •»» men ook zpmtiids cm der gerechtigheid wille, s» en dat is zaligheid , 'vs. 14, wanneer men 5» aan God en aan d ; waarheid getrouw is met •» eene ^oede confeiemie, vs. 15—17. 5» «• Zij hadden veele bekommeringen over hunne tf lijdelijke belangen , wiar over de Apofteï s» met hun redeneert, als iets , dat niet vreemd »> was, als eene get.ieenfcbap aan christus' 1» lijden, die den weg baande iot gtnucnfcbap 5» aan de openbaarinx zijner heerlijkhiid, »» mi" men leedt a ts een Oijlen, C. 4:12—i<J. „ b. Hoe moeiten zij zich daar onder gedraa^en ? 3» 1. Zouden zij dat lijden zoeken te ontgaan,' 3» otfdër voorwenizels van memcheiijke voorst zichtigneid , ten èofle van h armee p!jgt? 3» • <»• Zouden zij blijven liaan bij het beiang 3» van de kunne ? „ anderen zullen door » s> »•»' Hiden." — petrus hadt den 3» ftarveriden jesus aan het kruis zijne n oude Moeder aan een Vriend weeten aan3» beveelen. — Mag men zorgen buiten »» den pligt? — Leefde god niet, wiens 3» oogen zijn over de rechtvaardigen, en 3» zijne ooren tot hun gered, C. 3: ia? —, 3» toefde jesus niet, aan de rechtehand '» van Go 6 , de Engelen, en Magten., »» en ^rucuten kern onderdaanig gewaakt fj> zijnde, C. 3; aa?

aai.

Sluiten