Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5i >

(alle redites zijn in eene Deductie van deezen aart voor Mij , onvermijdelijk) nier. breedvoerig zijn in' het opgeeven van alle de, over en weder gehoudenc. gefprekken, na herhaald binnen-ilaan, tusfchen den Prefident en Mij"; — de Broederfchap zal van dezelve genoegzaame kundigheid ontfangen uit de Stukken naderhand door Mij , zoo aan den- Raad , als aan het Provintiaal Belluur, geprefenteerd, waar van ik in net vervolg fpreeken zal, en waar aan ik mii nier, kortheidshalve, refereere.

Het zij hier dan genoeg , aanremerken , dat, ten laatften , na dat de Prefident Mij gevergd had alleen met Ja of Neen te antwoorden ,i en Ik wederom repliceerde, >, conform de Publicatie», mii de waarneeming mijner functie ah Predikant bi) de Aederel. Gerefi Gemeente deezer Stad werdt geïnterneerd ; waar tegen ik , behoudens alle decentie, in den vollen Raad gefuftineerd heb, dat het Decreet „ op Mij niet toepasfeüjk was, als hebbende niet „geweigerd of gerefi ingeerd , protefteerende tegen " T ^PP.llcane van he: zelve, en verzoekende Copij „ der Refolutie, om mij te dienen, terplaatze, waar % 1\.n°odl2 *»ogï hebben mij te aciiesfeeren," welke Copij Mij, na deliberatie , is geaccordeerd , mits na de relumtie.

Ziet daar , — Eerwaardige Broeders ! den eerden o 'gelukkigen afloop mijner zaak, die gewis door nadere Elucidarien, zoo door Mij, als door de'Commisiie van Uw Eerw. Vergadering , gegeeven wel Ipoedig eene gunfttger gedaante zou gekreegen hebben, ind.en, — of ik het verzogte Extract uit de Notulen fpoediger had bekoomen , — 0f de Raad hadt kunnen befluiien met de aanfehrijving aan het Provintiaal Committé van Holland, gelijk met het geeven van het Extract, te wagren tot na de Refumtie, in welk geval Ik niet had veroordeeld geweest, eer ik nog de tijd gehad-had mij te defendeeren tegen de befchuldiging van weig ring of r efriet ie, waar tegen ik corani Senatu, hadt geprotefteerd.

Intusfcben wagte ik de geheele week vergeefs, geevende inmiddels, Dingsdags, aan mijnen waarden Collega, den Profesfor van velsen, als Proefes MiniJlerii, kennis ven het gebeurde , met verzoek om D a nee^

Sluiten