Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 53 >

op den zelfden dag mijner Interdictie hadt ook de Raad aan deeze Vergadering bericht gezonden, door de volgende Misfive.

„ Gelijkheid , Vrijheid , Broederfchap.

„ De Raad der Gemeente van „ Rotterdam aan den Grooten „ Kerkenraad der Nederd. Geref. „ Gemeente dcezer Stad.

„ medeburgers!

„ Wij geeven Ulieden bij deeze kennis, dat wij, ,, ingevolje van — en ter voldoening aan den inhoud „ der aanfchrijving van het Provintiaal Beftuur van „ Holland van den agften van Junij laatstleden , ons „ heden verpligt gevonden hebben , om den Burger „ jan scharp, Predikant bij Uwlieder Gemeente, „ de waarneeming van deszelfs Functie te interdiceeren.

„ Wij zijn, na toewenfching van heil en aanbieding „ van broederfchap

Uwe Medeburgers

„ rotterdam

„ den i'èden van Julij „ De Raad voornoenad, en „ 1796, bet ide ,, uit deszelfs naam,

Jaar der Bataaf

„ fcbe Vrijheid. Cg«0 » L, VA N O YEN A-Zn, „ Secr.'"

Eerst Saturdag hier op, den asften Julij, ontving ik eindelijk het volgend

„ Ex-

3.) Om reden re geeven , waarom het Adres aan de Groote Vergadering, het geen ik toen beloofde, nog niet gefchied is. Te weeten:

a. ) Om dat dezelve door den Raad der Gemeente

kennis kre«g.

b. ) Om dat dezelve eene Commisfie benoemde, die

van alles genoegzaame nadere kennis kreeg.

c. ) Vooral, om dat de zaak zoo fpoedig verè'rgerde,

en eenen zoo geheel pólitieken loop nam, dat ik, voor den afloop van alles, en dus niet voot heden, een volleedie Rapport maaken konde. D3

Sluiten