Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 54 >

„ Extract uit de Refolutien van den Raad der Gemeente van „ Rotterdam , genomen in der„ zeiver Vergadering op

„ Maandag den \Zden van Julij 1796. het „ tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid. „ 't Gerefol veerde &c? n Is gelezen eene Misfive &ca

„ De Commisfie , bij Refolutie dezer Vergadering m van den 07*}* van Junij 'laatstleden, benoemd, om, 5» ingevolge de aenfrhrijving van het Provinciaal Be>» ftuur, van den 23^ daar te voren, van alle Keik« lijke Leeraren en" andere Peifonen, in gemelde n Aanfchrijvinge vervat, de belofte, bij Decreet 5, van het gemelde Beftuur van den 5<lcn van April

laetstleeden bepaeld , aftenemen, heeft gerappor-

teerd , dat zij, onder anderen , de dienstdoende 5, Predikanten der Nederduitfche Gereformeerde Ge5, meente binnen deze Stad , voor zoo verre dezelve 9, in geene wettig opgeroepen Grond- of Wijkver„ ga'dcrjngen zijn tegenwoordig geweest, ten ge„ melde einde voor zich heeft gerequireerd , en dat „ dezelve allen de belofte voorn1} gaef hebben afgeti legd , uitgezonderd de Burger Jan Scharp &c» „ Waar op , gedelibereerd , en in aenmerkinge ge*. ,, nomen zijnde, &c* Is goedgevonden en verïi ïtiM, om den Burger J;;n Scharp voorn<| ter„ ftond , door eenen Stadsbode , voor deze Verga„ dering te requireren — en hem aftevragen , of hij „ genegen is, om de gevorderde belofte gaaf, en „ zonder_ eenige Reftriciie , Explicatie , of wat dies

meer zij, afteleggen; en om vervolgends ingevalle „ hij raogte weigeren, om hier aan te'vo'ldoen, hem ,, dan de aanfehrijving van het meergemelde Provin. „ ciaal Beftuur van den 23^ van Junij laetstleeden „ door den Secretaris te laten voorleezen , en inge„ volge den letterlijken inhoud derzelve , hem de „ ■waerneeming zijner functie als Predikant der Nei,. derduitfche Hervormde Gemeente dezer Stad, met 5, den aenkleve van die , te interdiceeren , en daer „ van kennis te geven öcc* „ Is

Sluiten