Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 56 >

Op den ontvangst van het gemelde Extract zag ik met leedwezen , dat in het zelve , tot ichade voor mijne defenfie , juist geëmitteerd waren de gefprekken, bij het eerfte binnenftaan voor den Raad , door mij gehouden , en waar van ik aanteekening rerzogt had te maaken, waar uit, ter mijner verantwoording, blijken moest, welke de zin ware van mijn Declaratoir, om, namenlijk , noch te weigeren , noch te referveeren, maar alleen den, voor bet Gouvernement genoegzaamen , zin te bepaalen, waar in ik de belofte doen wilde, ter verzeekering van onderwerping en een ftil gedrag, en in welke betuigingen de waare grond lag van mijn gedaane protest tegen de applicatie der poenale fanctie van het Decreet van 5 April op mijnen perfoon : — Met nog meer verwondering zag ik in het zelve eene geheel verkeerde opvatting van mijne overige discourfen, wordende mij in den mond gelegd gezegd te heb? ben: ik kan niet anders, dan onder die restrictie, «p een tij i , dat ik de llerklte proteftatien deed van geene reftrictien te bedoelen. Uit het een en ander vleide ik mij , dat het niet moeilijk zou vallen den Raad , van welks aequiteit ik meende mij te moogen overtuigen, te disabufeeren, en tot het heruiten in de wijze, waar op ik de belofte gereed was af te leggen, als conform aan de intentie derzelve, te permoveeren.

Begrijpende, dat 'er periculum in mora was, haafte ik mij zoo veel immer moogelijk was, en reeds twee dajen laater, leeverde ik, Maandag den asften Julij, eene ampele Memorie bij den Raad in, waar in ik, aan de eene zijde, zorgvuldig de Decentie bewaarde, met welke all» geconftitueerde Magten moeten behandeld worden , maar, aan den anderen kant, met alle die vrijmoedige cordaatheid , die aan een vrij en eerlijk geweeten eigen is, mijne zaak bepleite, en die letterlijk van deezen inhoud was.

JVSTJ-

Sluiten