Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 58 >

„ deezen Raad zelve is, die allen zonder twijfel belang „ (tellen in den roem van billijke en aequitauele 13e„ ftuurders te zijn, die niemand ander», dan uit zijne

eigene woorden en intentie, willen oordeelen , het „ geen hem thands noodzaakt , om uwe veelvuldige „ beezigheden voor een korte poos met deeze Me-

morie te interrumpeeren.

„ De Onderget. doet dit met des te meer vrijmoedig,, heid. zpo wel aan zijne zijde, als aan de zijde van „ den Raad.

„ Aan zijne zijde , vermids hij geen voorneemen „ heeft om door, of in deeze Memorie de dece ntie „ te kwetzen welke hij oordeelt, dat elk Burger ten ,, allen tij ie, omtrend de geconRitueerde Magten, ten „ voordeele van het algemeene welzijn , bewaaren „ moer, cn welks kwetzing in veelei Adresfen, Pro„ pofuien en publieke Stukken, zedert de tegenwoor„ dige Revolutie aan of tegen het beftuur, vooral in ,, deeze Stad, gegeeven, hem meenigmaalen geftooten „ heeft: — protefteerende dus vooraf wel ernftiglijk „ tegen alle infimulatie, als of hij door deeze demarche „ en zijne hoogstnoodige vrijmoedige deienfie , iets „ zou hebben willen derogeeren aan den eerbied, ,, welke hij Onderget. immer mogt geoordeeld wor„ aan den Raad te weezen verfchuldigd.

,, Aan de zijde van den Raad zelve , dewijl in de 5, aanfehrijving aan den grooten Kerkenraad , in dato ,, 28 Currentis, dezelve zegt zich verpligt gevon,, den te hebben om den Onderget. de wa&rneeming

van deszelfs functie te interdiceeren ; waar uir ue ,, Onderget. vermeent wettig te moogen beflniten , „ dat dé voor hem zoo onaangenaame , en (zo hij „ meent) ongemerheerde Refolutie geen effect is van

partijfchap of drift (welke hij in den Raad niet ivil ,, of mag vooronderftdlen ) maar alleen van overtui,, ging van pligt, ter voldoening aan de aanfehrijving ,, van het lJrovintiaal Beftuur van pg Junij (in het „ welk de Onderget. falva revcrenüa meent te zullen „ bewijzen , dat de teligio judicis en de confcientie 5, van den Raad zich vei gist heeft) en dat dus de ge-

melde Refolutie door den Raad, immers zeer zeeker „ door de meerderheid van deszelfs Leden, niet dan „ uit eene overreeding van pligt, en dus zelfs on-

„ gaar-

Sluiten