Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6b >'

„ 00£ zegt en fcbriftelijk herhaalt') dat toen de Prefi„ dent hem zeide of liever voorlas : (aj ,, Dat de „ „ Commisfie hadt gerapporteerd , dar alle de Nederd. „ „ Gereft Predikanten de belofte gaaf hadden afge„ „ legd, maar dat de Ündergeteekende die alleen hadt „ „ geprefenteerd onder zeekere referve." Dat (zeg „ ik) de Onderget. daar op wel duidelijk geantwoord ,, heeft, dar dan het Kapport van de Commisfie ( falva. „ reverentia) niet zeer naauwkeurig was, en boven „ dien veizogt heeft door den Secretaris te doen notu„ leeren , dat de Onderget. geene de minfte intentie „ gehad hadt, of nog hadt om de gerequireerde belofte „ te weigeren, of zelfs eenige referve of reftrictien te „ maaken , maar in teegendeel bereid was de belofte

af te leggen in conformiteit roet de voorige Punli„ catien van dit zelfdé Beftuur. en fpeciaal van de Ar„ tijkelen, gementioneerd bij deszelfs Declaratoir, op

den I4den julij aan de Commisfie overgegeeven." „ Dat al verder, op inftantien van den Prefident, door „ den Onderget. in fubftantie gezegd is , en nu nog „ 1'chrifteliik herhaald wordt, „dat het bijvoegzel van „ zijn Declaratoir niet huteert eenige weigering , re„ftrictie, of het vraagen van interpretatie der belofte „ door den Raad, maar alleen eene.verklaaring van ,, des Ondergeteekendens eigene meening en oprecht„ heid (zonder mentale refervatien) bij het afleggen

der belofte, dewijl de eenigzinrs duiftere termen der „ belofte verfchillend konden worden uitgelegd , en in „ de daad door de geenen , die dezelve hadden afge, legd, verfchillend werden uitgelegd. Iets, het welk j", den Raad niet kan onbekend zijn, maar tevens iets,

„ waar

(<*) Van ter zij Je ben ik naderhand geïnformeerd geweest, dat de een of ander deeze uitdrukking „ zeide of liever voor„ las" kwalijk heeft genoomen , als of dezeive iets fteekelachtigs en fletrisfants voor den Prefident bevatte. — Niets minder was mijn doelwit, ik wilde alleen zeggen, dat mij de Prefident zeide, of liever woordelijk ('denkelijk) uit bet Rapport van de Commisfie, voorlas. — Ik heb mij wel gemeend te moogen beklaagen over de Refolutie zelve, maar ik heb geene reden gehad om te klaagen over eenige onvriendelijkheid in de wijze mijner receptie bij den Raad, of in de wijze der aanzeggingen, door den Prefident gefqUied.

Sluiten