Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< fjl >

„ waar door het geheele oogmerk eener plegtige belofte „ geëiucideerd wordt , en beide de afneemers en de ,, afleggers der belofte over elkanders meening altoos „ onzeeker blijven. De Onderget. altijd vijand zijnde

van alle dubbelhartigheid , bedrog en üïlzwijgende

refervatien, en piaefereerende, als het moest zijn, de „ onaangenaame gevolgen van openhartige oprechtheid

boven de ingebeelde voordeelen van bedrieglijkheid ,, en bezwaarde confeienrie, vondt zich derhalven ver,, pligt aan den Raad, of deszelfs Commisfie, te over„ handigen, ja* een Declaratoir, maar niet behelzende ,, eenige weigering, eenige refttictie, of eenige vraag

om interpretatie , maar eene verklaaring van zijne „ eigene meening bij bet gaaf afleggen der belofte, en

wel zulk eene, die geheel conform was aan de Pu„ blicauen, en dus (ongetwijfeld) ook aan de intentie „ van het tegenwoordig Beftuur, op welke Publicatien

alleen (zonder iets ander») de Onderget. zich bij zijn „ Declaratoir beroept, en met weike de belofte (zal „ die door iemand kunnen of moogen afgelegd wor-

den; derhalven niet kan ftrijden, noch immer, con,, trarie dezelve, mag worden geëxpliceerd.

-„ Om deeze reedenen fuftineerde de Onderget. en „ fuitineert nog, dat zijn Declaratoir geheel verfchilt „ van alle verbodene Declaratoiren van reftrictie , en „ derhalven hadt kunnen en bebooren te worden geac„ cepteerd, als zijnde buiten de termen der aanfehrij„ ving van het beltuur van Holland, en geheel con,, form met de voorige Publicatien, en met het waare „ oogmerk der gevorderde belofte , waarom hij , bij „ zijne comparitie voor den Raad te meermaalen her,, haald heeft, en nog herhaalt, dat bij bereid is tot

het afleggen der belofte, conform de voorige

publicatien.

,, Het zij den Onderget. vergund, Medeburgers! aan „ den Raad duidelijk te bewijzen, dat het bevoorends „ gepofeerde niet gezegd worat, om, tegen de waar-

heid aan, de benevolentie van den Raad te captee» „ ren, maar alles conform de waare intentie van den ,, Onderger. is geweest , door de twee volgende „ proeven.

„ De Eerfle is. Dat toen de Onderget, in zijne „ qualiteic als Leeraar der Hervormde Gemeente bin-

„ nen

Sluiten