Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6*2 >

,,' nen deeze Srad, dé Vergadering van het Minifterie ,, dezelve Gemeente heeft bijgewoond op den i3den „ Julij , en zijn Advis over het afleggen der belofte

geeven zoude, in het breede niet alleen heeft onder „ zogt de redenen die voor en tegen de weigering „ zouten kunnen worden bijgebragt, en bij zijne con„ clufie zich tegen de weigering verklaard heeft; „ maar ook vervolgends in zijn Advis fpreekende over

de restrictien, rondelijk zich gedeclareerd ,, heeft , dat geene referven , ontleend uit Staatkun„ dige, Philofbfifche of Theologifche opinien en ., ïvftctien, konden worden geadmitteerd, maar dar,

wegens zeekere duifterheid in de termen, waar „ door de een kon oordeelen dat in dezelve eene „ ingewikkelde confesfio fidei lag., welke het Gou„ vernement verklaard hadt niet te bedoelen , en de „ ander den zin en . het oogmerk der belofte of te

verre uitftrekken of te eng bepaalen konde , zijnes „ inziens, voor oprechte eerlijkheid noodig was „ zodanig een Declaratoir te geeven van onze mee,, ning, dat aan het gerequireerde en aan confcientie „ beide voldaan wierde , en te gelijk geene andere „ verklaaring gegeeven , dan die , buiten welke het „ aan peen éénen Burger, van 'welke Staatkundige

opinicn bij ook zijn mogt, vrij ftondr de gevergde

belofte af' te leggen , dat is, in conformiteit met „ het geen door het tegenw. Beftuur plegtig erkend ,, was als hec onvervreemdbaar recht van het Volk ., en van eiken Burger, bij deszelfs voorige geëma„ neorde Publicatien.

,, Het is wel zoo, dat de Onderget. her ongeluk „ hadde van zijne geëerde Collegen te verfchillen, „ niet in de zaak zelve , maar in de noodzaakeli|k,, heid om bij het afleggen der belofte deeze meening „ zijnes harten fe moeten declareeren , het geen hij „ voor zich oordeelde dat de oprechtheid vereischte; ,-, maar dewijl niemands vrijheid geoordeeld wordt „ van eens anders confcientie , en ook dit verichil „ geen inbreuk maakte op de Broederlijke liefde, „ oordeelde de Onderget. zijn licht en geweeten te „ moeten volgen , verzeekerd dat hij hier door niets

deedt , het :gecn , bij bedaard onderzoek, kon ge„ reckend worden met het eerlijk oogmerk eener

Sluiten