Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 63 >

„ afgevorderde belofte van onderwerping en Itilheid „ onder het tegenwoordig Beftuur , te ftrijden, „ of eenige weigering of verbodene reftrictie te „ invoh'eeren.

„ Het a:,dere bewijs voor de eerlijke intentie van „ den Onderget. is : I >at toen Hij, op den i8den „ deezer, voor Uwe Vergadering gecompareerd was, „ en met den Prdiient in gefprek, en onder anderen „ verklaarde bireid te zijn tot bet opleggen der btlofte „ in dien zin, van verre fchuins tegen hem over, „ een Lid van den Raad (zo hij wel heeft, de „ Burger N. N. (0) zeide : in dien zin ! in dien „ zin ! wat zou bet anders voor een zin hebben ? — ,, dar toen de Oncetger. ten bewijze van geene „ verkeerde oogmerken te hebben , daar van geene „ notitie nam , maar het met ftilzwijgen pasfeerde. „ Hadt hij verkeerdelijk gedagt, dan had hij dat zeg„ gen gearripieerd , het voor eene interpretatie door

een Lid van den Raad opgenoomen , en daar op „ de belofte gedaan. Maar de Onderget. zou ge„ zondigd hebben tegen den Prefident, die met hem „ in alle befcheidenheid fprak , tegen den Raad, die „ geene interpretatie geeven mogt , en tegen zijne „ eigene confcientie , die hem zeide , dat hij geene „ interpretatie van de belofte vraagen mogt; maar „ wel zijne eigene meening bij het afleggen van de„ zelve mogt opgeeven ; eene meening, die allezints „ ontfangbaar was, om dat zij letterlijk inftemde met „ de Publicatien van het tegenwoordig Beftuur; ter„ wijl het den Onderget. echter van ter zijde ge„ noegen gaf, dat de Burger N. N. door deeze „ woorden , hoewel met eenige geemelijkheid uit„ gefprooken , toonde te gelooven, dat 'er waarlijk)

geen

(a~) In de overgeleeverde Memorie ftondt hier de naam uitgedrukt, dit is hier min noodig. Ik heb geen demimie oogmerken om iemand ter weereld te proftitueeren : Dit had ik ook niet, door dit in de overgeleeyerde Memorie in te voegen; veel eer heb ik het gezegde van dien Raad Choewel eenigzints driftig uitgefprooken) meer in mijn voordeel , dan in mijn nadeel, en , in zoo verre 9 ffiej dankzegging, opgevat en bijgebragt.

Sluiten