Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 65 >

„ teftatien , en zelfs met zijn geseeven advies in hec „ Minifterie tegen allerlei reftrictien van dien aart, te„ gen het welk, als of het zijne meening bevatte' bij „ als nog plegtig protefteert, en het welk , zo men „ mogt ftaande houden, dat hij het echter alzoo gezegd „ hadt, hij geheel terug zou neemen, en zoo veel des ,, noods, herroepen.

„ De Onderget. bedoelt hier mede de volgende pas„ fage uit het Extract.

,, „ En daar na door den Piefi ient aan gemelden „ „ Burger Heilig afgevraagd, of hij bereid was de „ „ voorgeleezen belofte gaaf af te leggen ja dan „ „ neen ; waar op hij repliceerde ik 'kan noch ja „ „ noch neen zeggen, — de Prefident hem ander„ „ maal vraagende , of hij de belofte gaaf wilde » si afleggen, andwoorde hij — zoo a/s ik gezegd „ „ heb , ik kan niet anders, dan onder die r h> „ strictie."

„ De Onderget. zich alles, zoo na mogelijk, berin„ nerende, en zelfs aanftonds, tijde hij buiten ftondc ,, geduurende de deliberatien over zijn verzoek om „ Extract* bij abbrévtature, het difcours in de Kamer „ van den Raad voorgevallen, in het Vertrek hebbende „ opgeteekend, verklaart als nu, bij alles wat heilig is, „ zich niet te kunnen herinneren ooit het woord re„ frictie (hoewel in her Extract [misfchien bij toeval? „ dubbel onrferftreept) te hebben gebruikt: ten inin„ ften , dat hij het niet heeft moeien gebruiken , en „ gebruikt zijnde , te rug neemt als of hij het nooit ■>■> S zegd hadt.

„ Immers. Medeburgers! hoe kan de Onderget. dit „ woord reflrictie hebben willen gebruiken, daar „ hij pas re vooren, volgends het eerfte poinct, ver„ klaard hadt, en nog verklaart, met zijn Declaratoir „ gebuteerd te hebben, noch weigering* noch re,, strictie, noch het vraagen van interpretatie, „ maar alleen het verklaar en van zijne cp'ec-;te mee„ Ving; en dus bereid te weezen tot het gaaf af eggen „ der belofte conform de voorige püblica„ tibnï dat is, „ de belofte gaaf te doen, maar zon„ „ aer te gedoogen, dat iemand ooit, deor malitieufe „ „ mterprecatien , het afleggen deezer belofte , zou & „ n Wil-

Sluiten