Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 66 >

„ willen doen dienen ter verpligting tot iets ftnj ?8 " ,, met het geen duor het tegenwoordig li " " (jukt Ltat, waar aan men de onderwerping eis " ' in hunne Publicatien erkend is ai* her orive " " vreemd oaar recht des Volks en van eiken Borger.' V — Ook is de Onderget. hoewel niet geverj I " den jWuf Curia, geenzints zoo gedecimeerd V*n ïi> ,, zond oordeel, dat hij, na gezegd te hebben, dat btj

de belofte niet kon doen dan onder rejtrtcm " ftonds daar op ibu f.iftineeren. dat bet D a eet van , het Provintiaal lief uur niet op hem t-p . ieh]k a ,

en hij tegen de applicatie daar van op zijn fu) t Ht !', proteOeertn , neen, Medebui gei s ! Oe O». i

durft' zich wel vleien tot zuike notoire mcongruitei" ren in het zelfde ooger.biik niet capabel te zijn. —

Dit is van de zaak. De Ondergei. het Difcows gö-

houden hebbende, waar van boven melding gemaakt " is, heeft zich, op verzoek van den Raad, begee-eti " in hst naastgeleegen Vertrek , en , na een korte

poos, weder binnen geroepen zijnde, is hem, z i-

der op zijne voorige gezegdens iets te avandeeren ,

op lasr van den Prefident, door den SecretatfS «roor" "eleezen het Decreet van het Provinciaal Beftuur " v"an den e. Adi'ÏI X796, en door den PrefiÖent vrien, delijk gevraagd , „ of hij deeze belofte bereid was gaaf af re leggen , gelijk zijne Colegen gedaan " hadden?" Dier op repliceerde de Onderget. '' " 7a Mijn Heer! conform »e voorige pu" " BLiCAtien/' De Prefiderk herhaalde „ dat oe " " Ortderger. flechts ja of neen moest zeggen,' waar " op de Or.derrec. Ut kan mcb]\, noch n ftk'n zeggen. " En dit antwoord was z; er natuurbjk. Hu kon " geen scn" zeggen, want hij wilde noch iveige-

ren 'noch reftrictie manken , noch interpretatie " viaa*en, en was bereid om de belojte U doen con~ '! ünn de Publicatien. Ook kon hij nier Ampel ja

zeo"en , om dat hij, negens de verklaarv.gen en " »m zelfs geene stilzwijgende restrictikn te : maaken, zich in confcientie Vejphgt vondt er bi] .e voesen, dat hij de Belofte deedt, niet ftrijdig met, \] maar in conformiteit met den letter der g-ct~ „ teerde Publicatien.

Sluiten