Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< °7 >

„ Hadt nu de Raad eenvouwig gezegd: „ Dat zij t» a, „ vreden met de openhartigheid van den Onderger. „ „ en oordeelende dat het van zelfs fprak , hem nu „ „ vroeg of de Onderger. na deeze verklaarin-t van „ „ zijne meening, nu gereed was de Belofte gaaf te " ?' ,d,oen'" zou de Onderger. eeven gaaf geantwoord „ hebben : „ d a t beloof ik." En hij is, zoo rasch ,, de Kaad oem op die wijze de vraag doet, 1102 alle „ oogcnblikken gereed.

„ Maar in de plaats van dar, vroeg hem de Prefident „ andermaal, „ of hij geen Ja of Neen kon antwoor* enï' vr:iar op de Onderger. letterlijk en duidelijk „ geantwoord neeft, „ ik kan niet anders dan zoo als „ t* gezegd beb* conform os publicatien:" ,, waar op den Onderget. door den Seaeraris de Aan„ fchrijving van het Provinciaal Beftuur van 23 janij „ jongstleden werdp voorgelezen , waar op de Onderger. „ aanftonds anrwoorde, dat bet zelve op bem niet toe„ pasfelijk was: en niet reden* dewijl hij niet in de ,, termen van het zelve viel , en noch gereferveerd, „ en noch veel minder bet rfeggen der belofte gewei„ genl* of daar in gedifficulteerd hadt: de Prefident „ zeide, „ dat men oordeelde van Ja* en of de On„ „ derget. nog de belofte gaaf doen wilde?" waar op „ de Ondergeu ten antwoord gegeeven hebbende let„ terlijk „ ;,{■ inbareer mijn gegeeven ahtwoord," zo „ mrerdiceerde de Prefident den Onderget. in zeer ge„ mefureerde termen de waarneeraing van zijnen dienst-, „ waar op de Onderget. het antwoord gafenhetpro„ test deedt, zoo als vervolgends in het Extract, wel „ en naar waarheid, is geëxprimeerd.

„ En hier mede meent nu de Onderget. in de Qde „ plaats te hebben gedemonftreerd, dat zijne monde„ linge gezegdens verkeerdelijk opgevat, en in het Ex„ tract verkeerdelijk gepofeerd zijn , nadien hij zich „ niet bewust is gezegd te hebben, noch ook, behou„ dens zijne waare intentie heeft kunnbn of wil. „ len zeggen, dat bij de belofte niet anders kon doen „ dan onder die restrictie. — Nemaar, en toen ,, hereid was, en nog bereid is de belofte zonder re„ ftrictie te doen, conform de publicatien, sj Dij zijn Declaratoir mminatim geciteerd.

Ka „ III,

Sluiten