Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 68 >

, UT. Koomende nu tot het derde ftuk, zoo volgt

van zelve uit de twee voorige, dat de Ondeiget. zich " met reden beklaagt, dat de Raad. zonder op alle l zijne gezegdens in het gedaane Protest eenig reguard " te neemen, bij refumtie geperfifteerd heeft bij der" zeiver Refolutie en de aanfchrij-ing daar van gedaan " aan den grooten Kerkenraad, in dato i8den deezer. " En derhalven vindt de Onderget. zich (zijnes ondanks; in de onaangenaame verpligting, om, bij " form van recapirutatie, in deeze Memorie, behou" d- ns den eerbied voor den Raad. nogmaals te deck' " retren , en voor zoo veel des noods , als nog te '" protc fleer en , als vol gr. '„ Dat hij Onderget de belofte niet weigert-

Dat hij eeven weinig reftrictie ol referve maakt oF bedoelt.

„ Dat hij ook van den Raad nier »ergr d<-n letter van de voorgefc^reevene belofte te interpreteeren of eenige elucidatien te geeven " „ Dat hij derhalven met het Itec'araooir alleen bedoeld heeft eene eerlijke Verklaring te doen van zijne meening in het afleggen deezer belol e. " „ Dat deeze meening febuldeloot 'er mag worden „ bijgevoegd, om dat zij dient ter wegneetning van dubbelzinnigheid, ter éOOrkoorning van '.' meilitieufen uitleg, en letterlijk conform is met

de Publicatien van bet tegenwoordig Beftuur. "„ Dat hij derhalven bereid is tor het afleggen der Belofte , overeenkoomftig zijne gedeclareer de i me ning- en dus in dien zin. in welken alleen

zij door een eerlijk man, van welke denkwijze " ook, kan en mag worden afgelegd, her zij dezelve deeze hunne meening expresfelijk verklaa'\ ren , of dezelve ftilz.wijgende bij zich zei ven behouden. bet geen altoos voor veel meer dubbelzinnigheid vatbaar biij t. „ Dat de mrening van den Onderger. raakpnde de ■ moogeiijkbeid van bet vtrklaaren der Belofte als waare die eene ingewikkelde confesfio filei, en " als ftreede dezelve met het geen door het tegenw.

Beftuur verklaard is het onvervreemdbaar recht I' van eiken Burger, of van het geheele Volk te

„ wee-

Sluiten