Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7® >

?, nemaar in tegendeel, dat daar in omisfie ea „ erreur is begaan.

Koomende nu tot conclufie, zo verwagt de Onder» „ get. van de aequiteit van uwlieder Vergadering, en

vordert, uit kracht van zijn goed recht en de ge,, geevene ouvertures , dat de Raad der Gemeente,

de zaak en de intentie van den Onderget. nader ?, inziende, de genoomene Refolutie zal Hellen buiten ,, effect, en daar van kermis geeven waar het behoort: „ Terwijl de Onderget. altoos bereid blijft, om, na ,, veorafgaande verklaaring zijner meening overeen„ kootnftig het bovengemelde , de gerequireerde be„ lofte gaaf af te leggen conform de voorige

?, geciteerde publicatien van het tegen„ woordige BESTUUR.

,, Door welke fchlkkingën aan het belang van de tal„ rijke Familie des Onderger., aan het algemeen vcr„ langen der Nederd. Geref. Gemeente , en aan het „ oogmerk der belofte, en mitsdien aan de Decreeten ?, van' het Provintiaal Beftuur van 5 April en 23 Junij ,, deezes Jaars , voikoomen zou kunnen worden vol-

daan, en zoo wel aan den Raad als aan den On„ derget. zonder iemands praejuditie , zou kunnen „ worden gegeeven goed contentemenr.

„ En dus vermeent de Onderget. met de noodige ,, duidelijkheid en de vereischte Decentie, te hebben „ voldaan aan het oogmerk deezer Memorie, tendee„ nnde, om, met vast vertrouwen op eenen goeden „ uitüag, volgends Art. 17 der Rechten van den „ Mensch en Burger, zijne belangen in te brengen bij ,, die geenen, aan welke de publijke magt is loever-

trouivd, en daar door re beproeven of de zaak, bij „ appel a Senatu mak informato ad Senatum melius

injormatum, dat is, van den kwalijk geinformcerden 5, Raad , tot denzelfden Raad , beter geïnformeerd „ zijnde , zou kunnen worden afgedaan , zonder dar s, de Onderget. r.oodig hadt zich daar over aan eene

hoogere Vergadering te adresfeeren.

Waar mede eindigende, beveelt de Onderget alle $j Leden van den Raad aan de genade en barmhartig-

,, heid,

Sluiten