Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<< ?i >

held van Cod, en derzelver beftnuring aan de ver.» „ moogende invloeden zijner wijsheid en rechtvaardig„ heid , blijvende in verwagting van eene gunftige ,, refolutie,

„ Medeburgers!

,, ROTTRKDAM

den'is jufif ' „ Uwlie ler dienstwillige

i7y6. ' „ Dienaar en Medeburger,

(get.) „ JAN SC H ARP,

,, Pred. der AW. Ceref. Gem. te Rotterdam.''

Natuurlijk vleide ik mij , om dat ik in mijne op» rechtheid wandelde, dat deeze Memorie den Raad van mijne waare intentie overtuigen , en , door deszelfs billijkheid , aan mijne zaaken eene gunftiger gedaante geeven zou , toen ik , met aandoening, vernam , dat ik , —- door het te laat ontfangen van het Extract, en den haast, welken de Raad gemaakt hadt om van de gedaane Interdictie kennis te geeven, den tijd en de geleegenheid ter mijner verantwoording ongelukkig verlooren hadde, en ae genoomene moeite vruchteloos was. Te weeten, de Raad hadt gemeend verpligt te wezen , om reeds Maandag den l8den, en dus denzelfden dag, waar op mij de Interdictie gedaan was, waar tegen ik had geprotegeerd, — en gevolgelijk zonder refumtie , — daar van , bij Misfive , te moeten kennis geeven aan het Provintiaal Committé van Holland; — En ik, die mij niet vermeete te bepaalen , of de Raad deeze overhaafte kennisgeeving verpligt was te doen , verwonderde mij alleen, dat m:jn gefprek ("het geen in her Extract uit de Notulen hiet: de belofte niet anders te kunnen doen, dan onder reftrictie, in die aanfehrijving fcheen opgegeeven als eene compleete weigering. Althands het Committé, dat van de zaak riers anders , dan volgende die aanfehrijving wist, verklaarde, reeds op Donderdag den tuften, deeze interdictie te bonden voor E 4 eene

Sluiten