Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< >'

ef-ctive dimisfie, en alzoo voorfz, Ds. JAN scharp als daadelijk van zijnen post als Leeraar gedimitteerd, Daar ik nu eerst den 23Üen, en dus twee dagen laater, het Kxrract bekwam, dat mij, in mijne Juftifkatie, dienen moest , wist ik van dat alles niets, en fpilde vergeeffcbe moeite, om den Raad tot andere gedachte te brengen: de zaak was uh deszelfs handen, door de nadere difpofitie van het Committé, weshalven mijne Memorie zonder eenig effect bleef, en in plaars van eene gunftige verandering , de Raad aan deeze Eerw. Vergadering, op denzelfden 23fl.cn Julij, toezondt dc volgende Aiisfive:

5, Gelijkheid, Vrijheid, Broederfchap.

,, Dc Raad der Gemeente van „ Rotterdam aan den Grooten „ Kerkenraad der Nederd. Geref. Gemeente derzelver Stad,

„ medeburgers !

„ Bij ons ingekoomen zijnde eene Misfive van het ,, Provintiaal Committé van Holland, van den q.ften „ deezer maand Julij , betreklijk de dimisfie van den „ Burger jan scharp, is deeze dienenae ter geleide ,, eener aurhentike Copij van dezelve, tot Üwlieder in., formatie en naricht.

,, Wij zijn , na toeweafebing van Heil en aanbod „ van Broederfchap,

„ Uwe Medeburgers

,, rotterdam

,, den 25/ïen van Julij „ De Raad voornoemd, en 1796, het nde „ uit deszelfs naam,

„ Jaar der fiataaf-

febe Vrijheid. (get.) » L-VA N O YEN AZn.

„ Sccr."

Deeze

Sluiten