Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8° y

,, „ dit kan (mijnes inziens) geen vrucht doen , wan" „ „ van welken aart zouden die kunnen zijn ? On,, ,, gelimiteerde bij voorbeeld, „ wat niet ftrijd tegen „ ,, „ mijne confcientie," kan niet worden toegeiaa„ „ ten , want eene dwaalende confcientie kon mij „ „ wel verhinderen ééne wet te gehoorzaamen , of „ één woord te houden van mijne geheele Belofte. ,, „ Reftrictien uit bijzondere Philofopbifcbe , Staat' „ „ kundige, of fbeologilcbe fpecmatien kunnen even ,, „ weinig worden geduld , of 'er komen ligt zoo ,, „ veele reftrictien, als beloovers.

„ „ Zal dus eenig Declaratoir gelden, dan moet het ,, „ zulk een wezen, welk de waare meening der af,, „ leggers verklaart , en dat alleen op zulk eene „ „ wijze, die elk Burger, het zij Patriot, of ander „ „ moet goedkeuren en inftemmen, en die het Gou„ ,, vemeruent niet kan weigeren te accepteeren,

„ zonder tevens de geheele Conftitutie te verbree„ „ ken. En de grond deezer Verklaaring meen ik

„ gevonden te hebben in de Publicatien van het le„ „ genwoordig Beftuur, in gevolge van welke ik ,, ,, mijne Verklaaring dus dresfeere :

„ „ De Onderget. doet de belofte in dien zin, „ „ enz.

„ „ Ik kan niet zien , dat men deeze verklaaiing „ „ weigeren kan , wijl het de gronden zijn van hec ,, „ Beftuur, waar aan men wil, dat ik onderwer« >i P'ng beloove , en indien men ze weigert, dan „ „ moet volgen , dat de Belofte ftrijdig is met de „ „ gepubliceerde rechten van den Mt nscb en Bur„ „ ger , in welk geval niet alleen ik dezelve zou „ „ moeten weigeren , maar ook geen één Patriot „ „ vrijheid heeft dezelve afteleggen. Op deeze ,, „ wijze ben ik bereid, nevens anderen, de belofte „ „ afteleggen en eerlijk te houden." enz.

„ Ziet daar, Medeburgers! het geen Ds. scharp, ,, volgens zijn eigenhandig Extract, vooraf in het „ Minifterie heeft voorgeleezen , ter verklaaring van „ zijne waare meening en bedoeling, en bet geen de „ drie Gecommitteerde Predikanten , die daar bij „ zijn tegenwoordig geweest, zig zeer wel berinne~ „ ren alzoo van hem gehoord te hebben.

» Mo»

Sluiten