Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< Si >

,, Mogen nu Gecommitteerden hier nög bijvoegen, s, dat, naar hun inzien , uir eene aandachtige over,, weeding van dit alles duidelijk volgt, gelijk Di. „ scharp ook zelve verklaart en betuigt zijne waare „ bedoeling te zijn:

„ i. Dat hij geene de minde intentie heeft gehad, „ om de Belofte te weigeren.

„ q. Oat hij zig duidelijk verklaard heefc tegen alle „ eigenlijk gezegde reftrictien, waarvan de bedoeling „ zou kunnen zijn , de waare kracht der Belofte te' „ verzwakken, en het daar in, door het Provinciaal „ Beltuur bedoelde effect, eenigzins te ontwijken.

„ 3. Dar hij in zijn Declaratoir alleen bedoeld heeft, 5, eene verklaaring van zijne meening, en de oprecht,, heid derzelve te geeven.

,, 4. Dat hij ook daarom die verklaaring met geene ,, andere woorden heeft willen doen, dan in confor„ miteit met de Publicatien van het tegenwoordig ,, Beftour.

,, 5. Dat hij in dit alles niet is te werk gegaan met ., losheid , of partijfcbap , maar met rijp overleg ea $, gemoed: lijk beraad.

„ 6. En dat hij dus gemeend heeft, niet anders te 5, kunnen doen.

„ En gefield zijnde, dat Ds. scharp hier in mogt „ hebben gedwaald, of door eene al re ver gedreevene ,, fcrupuleusheid mogt zijn misleid geworden (bet geen „ Gecommitteerden niet onderneemen te beflisfen) zoo „ meenen Gecommitteerden evenwel in bedenking te „ moeten geeven , en laaten dit aan het verlicht en „ tequitabel oordeel van den Raad der Gemeente over, „ of zoodanige dwaaling , en misfchien ongegronde „ fcrupuleusheid , kan gelijk ftaan met eene directe „ weigering, of zoodanige mal ideufe reftriaie, welke ,, voor eene indirecte weigering kan worden aange„ zien , en of ze dus op eenen gelijken voet met de „ eene of andere van dezelve , door eene fin*ale, en „ bij de letter der Publicatie uitdrukkelijk daar toe be„ paalde Dimisfie, kan worden geftraft? Want, aan ,, den eenen kant, volkomen to'egeftaan zijnde, dac „ de bewoordingen , welke in de pcenale fanctie der j, wet voorkomen , welke weigeragtig mogten zijn, j, in dien zin kunnen en moeten worden geinterpreF teerdj

Sluiten