Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *3 y

5, belofte; en dan ook, zoo zij gelukkig genoeg mor*> „ ten zijn, om dit oogmerk te bereiken, en daar door „ medewetkers te mogen zijn tot de blijdicbap van „ hunne Kei kehjke Vergadering en van derzelver Ge„ meente, van de bekende, en door hun altoos erit kende sequïteir en clementie van den Raad der Ge„ meente te mogen verwagren, dat dezelve door een „ nader en gunftiger Rapport aan het Provinciaal „ Committé , zal helpen effectneeren , dat de gede„ creteerde Dimisfie van Ds. scharp mag worden *> opgeheven , en dat Hij mag gereekend worden de belOite gaaf en zonder weigering , of eigenlijk ge„ zegde en bedoelde refirictie, gedaan te hebbent of1 „ nog, na dus zijne waare meening duidelijk verklaard „ te hebben , zonder verdere melding daar van, tot „ het doen van dezelve te Worden toegelaaten; o'fdat „ de Raad der Gemeente anderzints zoodanig zal disj, poneeren , als de Raad zelve, naar haare"wijsheid „ en atquiteit, tot behoud van Ds. scharp en zijne

talrijke Familie, best en raadzaamst zal oordeelen.

„ Gecommitteerden zijn ten allen tijde bereid , en 5, bieden zig bij deezen aan, om, indien de Raad zulks „ noodig en welvoeglijk keuren mogt, met Gecommit„ teerden uit den Raad te confereeren, of hun welmee„ nen te yerflaan, nadere elucidatien te geeven, enz, „ En hier mede, zoo zij meenen, tor dus verre aan „ hunnen last en de intentie van hunne Committenten ,, voldaan hebbende, noemen zij zich, met allen ver„ fchuldigden eerbied en hoogachting, en met ops, rechte toebidding van Gods beste zegeningen,

„ Uwlieder dienstvaardige Dienaars „ en Medeburgers, de Gecommit„ Rotterdam „ teerden van den Grooten Ker„den i Augustus „ kenraad der Nederduitfcbe Gere■» '79Ó. ,, formeerde Gemeente deezer Stad.

(get.) „ Bi VAN VELSEN.

„ JJ.LE SAGE TEN BROEK. ,, T. H O O G. „ P. VAN ROGGE. „ P. DE SEL. t, A< BREEDVELD. }, R. UIT D E N Ji R O E K.'* F a Schoos

Sluiten